Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Pénzügyi kockázatok kezelése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NBK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi kockázatok kezelése
A tantárgy neve (angolul): Financial Risk Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1 ea. + 1 szem. (szemináriumokon való részvétel kötelező)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Befektetések
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dömötör Barbara Mária

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy egyrészt áttekintést ad a pénzügyi intézmények veszteségeit okozó legfontosabb három nagy kockázatcsoportról: az operációs kockázatról, a piaci kockázatról valamint a hitelkockázatról. Mindezek mellett a likviditási kockázat, rendszerkockázat, valamint a vállalati kockázatkezelés témaköreivel is foglalkozik. Másrészt, a kurzus részletesen bemutatja a ma legáltalánosabban elfogadott kockázati mértékek, a kockáztatott érték (VAR) és a várható alsóági veszteség (ES) lényegét, számítási módszertanát és hiányosságait. Harmadrészt, kitér a pénzügyi intézmények szempontjából meghatározó prudenciális tőkeszabályozás főbb elemeire, áttekintést ad a bázeli tőkeegyezmény (Bázel II), az ezen alapuló európai tőkedirektíva (CRD) „filozófiájáról” és főbb elemeiről, valamint az új szabályozás (Bázel III)-ról és egyéb, aktuális piaci eseményekre is kitér.

Évközi tanulmányi követelmények: Házi feladatok: 1 nagy házi feladat, minden órára kötelező kis házi feladatok.
Aki nem adja le az adott szemináriumra feladott házi feladatot, nem vehet részt az órán!

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: - Írásbeli vizsga a félév zárásakor – rövid kifejtős és számolós kérdések a kötelező irodalom, az előadások és az előadók által megjelölt anyagok alapján. A vizsgán számológépen kívül semmilyen segédeszköz nem használható.
- Az írásbeli vizsga pontszáma: 40 pont (20 pont alatt sikertelen a vizsga, a többi pontszámtól függetlenül) . Az évközben kiadott alapfogalom-gyűjteményből minden vizsgán megkérdezünk 3-at, beugró jelleggel, aki ezeket nem tudja, nem javítjuk ki a dolgozatát!
- 20 pont szerezhető összesen a kurzus során feladott házi feladatok megoldásával. A nagy házi feladat 10 pont, az órai házi feladatok 1-1 pontot érnek. A házi feladatokat a moodle rendszerbe kell feltölteni. A pontosan azonos/vélhetően másolt megoldásokért mínusz pont jár. A tárgy teljesítésének feltétele a házi feladatokon minimum 10 pont (50%) elérése. A szóbeli vizsgán a vizsgáztató kérdéseket tehet fel a leadott házi feladathoz kapcsolódóan, amennyiben a hallgató válaszából az derül ki, hogy nem ő készítette el a házi feladatot, az adott házi feladatot le nem adottnak tekintjük (annak minden következményével együtt).
- A szemináriumi anyag alapján számítógépes feladatmegoldás pontszáma: 40 pont, a szóbeli nem ismételhető.
- A megfeleléshez szükséges részpontszám az írásbeli vizsga esetében 20 pont, házi feladatok esetén 10 pont.
- Aki nem éri el a tárgyból az összes pont 51%-át, azaz 51 pontot, annak az írásbeli vizsgát kell megismételnie

Ponthatárok: 51/63/75/87

Tananyag leírása: Előadások:
1. Áttekintés. Kockázat, (koherens) kockázati mértékek. VaR és ES
2. VaR számítás lépései: leképezés kockázati tényezőkre, portfólió Var. Kötvény VaR
3. VaR derivatívokra, VaR értelmezés
4. Piaci kockázat szabályozás I: kereskedési könyv sztenderd módszer
5. Piaci kockázat szabályozás II: Kereskedési könyv belső modell módszer, stressz VaR, backteszt. MIFID, EMIR
6. Hitelkockázat szabályozás I: Bázel II sztenderd és IRB módszer
7. Hitelkockázat I: Default, PD, LGD. Hitel VaR: KMV, CR+, CreditMetrics
8. Hitelkockázat II. Hitelderivatívák kockázata. Szabályozás: CVA
9. Működési kockázat
10. Krízismenedzsment
11. Likviditási kockázat, Bázel 3 szabályozás
12. Összefoglalás

Szemináriumok:
1. Bemutatkozás, alapfogalmak, statisztikai háttér, hozameloszlások vizsgálata, árfolyamszimuláció
2. Részvény, részvényportfólió kockáztatott értéke.
3. Kötvényportfólió kockáztatott értéke.
4. Derivatívok kockáztatott értéke.
5. Szabályozás I. Piaci kockázat tőkekövetelménye a sztenderd módszer szerint.
6. Szabályozás II. Piaci kockázat tőkekövetelménye a belső modell alapján Backtest, szcenárióelemzés, stresszteszt.
7. Vállalati kockázatkezelés
8. Hitelkockázat számítás: Sztenderd és IRB módszerek, csődvalószínűség és kamatfelárak, CDS
9. Hitelkockázat II. Credit Value at Risk,
10. Hitelkockázat III. KMV, CVA, DVA.
11. Működési kockázat. Fogalmak, szabályozás.
12. Rendszerkockázat.

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A pénzügyi kockázatok mérési módszertanának magas szintű elsajátítása mellett a hallgatók megismerik a pénzügyi intézmények szempontjából meghatározó prudenciális tőkeszabályozás főbb elemeit, a bázeli tőkeegyezményt (Bázel II), az ezen alapuló európai tőkedirektívát (CRD) valamint a szabályozás legújabb kihívásait.

Félévközi ellenőrzések:  Házi feladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: - 20 pont szerezhető a kurzus anyagából készített, a félév során kiadott házi feladatokkal.

Szak neve: Pénzügy mesterszak, Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • - John C. Hull: Risk Management and Financial Institutions, 4th edition, Wiley
  • - Radnai Márton - Vonnák Dzsamila: Banki tőkemegfelelési kézikönyv, Alinea
  • - Előadásanyagok, előadáson kijelölt kötelező olvasmányok.
  • - CRR
  • - Órai feladatok, megoldások, handoutok, egyéb kiosztott anyagok.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
John C. Hull: Risk Management and Financial Institutions, 4. ed., 2015
Radnai Márton - Vonnák Dzsamila: Banki tőkemegfelelési kézikönyv ; Alinea
Megtalálható a Központi Könyvtárban
CRR: 575/2013/EU rendelet
CRD IV: 2013/36/EU irányelv

 
A tantárgy oktatói:

Dömötör Barbara Mária

Utolsó módosítás: 2018-09-10 23:42:37

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU_VKVizsgakurzus2018/19/2Dömötör Barbara Mária


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru