Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JO11LAK03S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szerződésjog
A tantárgy neve (angolul):Law of Contracts
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
16 + 0
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bán Dániel

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy oktatási célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a szerződési jog és a gazdasági élet legfontosabb kapcsolódási pontjait, valamint a szerződési jog alapfogalmait. Betekintést enged továbbá a szerződésekre irányadó általános (közös) szabályokba, illetve a gazdasági élet számára fontos egyes szerződések szabályanyagába is. A tárgy keretében a hallgatók nem csupán a szerződési jogi alapvető jogszabályi rendelkezéseivel, hanem a szerződési (üzleti) gyakorlatban kialakult szokásokkal, szokványokkal is megismerkednek.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus súlyponti kérdésként tekint azon szerződési jogi instrumentumok megismertetésére és elemzésére, amelyek a piaci szereplőket gazdasági tevékenységük végzése során a fenntarthatóság követelményének való megfelelésre ösztönzik.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Áttekintéssel rendelkezik a szerződési jog általános szabályairól és átlátja a gazdálkodó szervezetek alapvető és tömeges szerződéseire vonatkozó keretszabályozást.
Különbséget tesz a jogi szempontból releváns és nem releváns tények között, érti e megkülönböztetés lényegét és funkcióját.
Összefüggéseiben értelmezi gazdaság és jog viszonyát, a közöttük fennálló kölcsönhatás jellegzetességeit.


Képesség:
Képes jogszabályszövegek megértésére, egyéni feldolgozására és elemzésére.
A jogszabályi környezetből önállóan kiválasztja az adott esetben releváns jogszabályokat és azokat megfelelően alkalmazza.
A jogszabályi környezetet és a szerződéses rendelkezéseket összehasonlítja és ennek eredményeképpen a számára az adott esetben ideális jogi eszközt használja.


Attitűd:
Elfogadja a gazdasági tevékenységet szabályozó jogi környezetből fakadó jogi kultúrát.
Felismeri a jog által védett alapvető értékeket, és fontosnak tartja azok kifejezésre juttatását.
Érzékeny a társadalmi igazságossággal összefüggő kérdésekre és fontosnak tartja az azokkal kapcsolatos vitát.
Kész a társaival közös munkára, és nyitott a – vita eredményeként – létrejött kompromisszum elfogadására.
Önmagával és másokkal szemben kritikus, a mindenkori szabályozási környezettel szembeni kritikai megközelítésre nyitott.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: