Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KA21NAK10B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Üzleti-gazdasági adatok elemzése
A tantárgy neve (angolul):Analysis of business-economic data
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:abszolvált 4 félév
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Tóth József

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Digitális korunkban a gazdaság egészéről, továbbá az egyes vállalkozásokról tengernyi adat (big data) áll rendelkezésünkre. Ezekhez az adatokhoz való hozzáférés azonban nem jelenti egyúttal a bennük meglévő információtartalom megismerését is. Ahhoz, hogy az adatokból a megfelelő információtartalmat hatékonyan és megbízhatóan ki tudjuk nyerni, olyan technikai ismeretekre és gyakorlatra van szükség, ami a mai kornak megfelelő tudást és biztonságot ad a munkaerő piacra készülő szakember kezébe. A tárgy célja, hogy ezeket az ismereteket és gyakorlati tudást a hallgatók a készség szintjén elsajátítsák.

A fenntarthatóság szempontjai:
A hallgatók megismerkednek az üzleti-gazdasági információk elemzési célú felhasználási lehetőségeivel. A primer- és szekunder rendszerek mellett alapvető szerepet kapnak a hazai- és nemzetközi elektronikus adatbázisok. A hallgatók egyéni kutatási projekt megtervezésével és megvalósításával ezen adatforrások alkalmazási területeit, lehetőségeit és módszereit tárják fel.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri azokat a módszereket és eljárásokat, amelyek feltárják a mezőgazdasági termelés és az agrárgazdaság egészére vonatkozó vidékfejlesztési térbeli alapfogalmak, tények, főbb jellegzetességek és összefüggések természetét.
Rendelkezik azokkal a módszertani és elemzési technikákkal, amik segítik a vidékfejlesztésben és az agráriumban végbemenő folyamatok közgazdasági, pénzügyi összefüggéseinek és kölcsönhatásainak megértését.
Ismeri a vidékfejlesztési és mezőgazdasági problémák azonosításához szükséges statisztikai módszereket, a releváns információgyűjtési, elemzési és probléma-megoldási metódusokat.
Ismeri a vidéki társadalmi változások és azok összefüggéseinek elemzési kereteit, továbbá a vidék-társadalom-mezőgazdaság egymásra hatását feltáró módszereket.


Képesség:
Képes a vidékfejlesztés és az agrárium területén önálló szakmailag megalapozott álláspont kialakítására és annak empirikus megalapozására.
Hozzájárul a vidékfejlesztési programok megtervezésére, lebonyolítására, erőforrások elosztására, szakmai döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre, következtetések levonására való képesség kialakításához.
Képes az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközök hatékony alkalmazására, felismeri az IT nyújtotta lehetőségek használatának előnyeit és hátrányait, ha szükséges, képes ezek tudatos és szakszerű használatára.
Képes a vidékfejlesztéshez kapcsolatos agrármérnöki feladatok ellátásában a szükséges elemzési ismeretek alkalmazására.


Attitűd:
Nyitott a vidékfejlesztési problémák új elemzési-kezelési módozatainak elsajátítására.
Befogadja mások igazolt módszertani eljárásait.
Együttműködik kollégáival a felmerülő problémák empirikus elemzésében és a megoldásimódozatok kialakításában.
Nyitott a meglévő és új empirikus elemzési eljárások kollégák felé történő közlésében.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: