Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2LK95LAK12B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügytan
A tantárgy neve (angolul):Basics of Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12 tanóra előadás
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Kürthy Gábor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A Pénzügytan tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a pénzügyi intézményrendszer funkcióit - a fizetések és elszámolások mőködtetését, a makro- és mikroszintű finanszírozást és a pénzügyi kockázatkezelés alapjait. A kurzus céja továbbá, hogy a közgazdasági alapokat (mikro- és makroökonómia) alapvető pénzügyi összefüggésekkel kiegészítve teljesebb képed adjon a hallgatóknak a gazdaság egészének a működéséről.

A fenntarthatóság szempontjai:
A makrogazdasági fenntartható egyensúlyi növekedés egyik kritikus pontja a pénzügyi szféra működése. A pénzügyi gondolkodás, optimalizálás néhány területen gyökeresen más, mint a közgazdasági, mivel itt egy látszólag korlátlanul rendelkezésre álló erőforrással - a teremtett pénzzel - való gazdálkodás alapjait kell megtanulni. A tantárgy keretében kiemelten foglalkozunk azokkal a kockázatokkal, amelyek ehhez az optimalizáláshoz kapcsolódnak, s amelyek figyelmen kívül hagyása - ahogy több gazdaságtörténeti példán keresztül tapasztaltuk - veszélybe sodorhatja a fenntartható fejlődést.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a pénzügyi intézményrendszer funkcióit (fizetés és elszámolás, finanszírozás, kockázatkezelés).
Ismeri a pénzteremtés alapjait.
Ismeri a kétszintű bankrendszer működését, a bankok kozkázatait és azok kezelésének alapvetéseit.
Imseri a bankon kívüli pénzügyi közvetítőrendszer intézményeit, termékeit és a kereskedési színtereket (első- és másodlagos piacok, azonnali és határidős piacok).
Ismeri az államháztartás bevételi és kiadási oldalának szerkezetét.
Ismeri a legfontosabb adónemeket (hozzáadottérték-adó, jövedelemadók, járulékok) és a köztük lévő összefüggéseket.
Ismeri a nyitott gazdaság finanszírozási összefüggéseit, a tőkeáramlási mátrixot.
Ismeri a devizapiaci alapfogalmakat és összefüggéseket, a devizaárfolyamok rövid- és hosszútávú alakulásának tényezőit.

Ismeri azokat az eszközöket, amelyek segítségével a releváns gazdasági / pénzügyi kérdések beazonosíthatók.
Ismeri és értő módon használja a közgazdaságtani / pénzügyi elemzések fogalomrendszerét.
Ismeri azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeken keresztül a piaci, és gazdaságpolitikai intézményrendszer képes befolyásolni a gazdasági eseményeket.


Képesség:
Képes a bankmérleg elemzésére, az alapvető kockázatok kiolvasására és képes javaslatot tenni a kockázatok mérséklésére.
Képes elemezni a tőzsdei ajánlati könyvet, az ajánlatok alapján képes meghatározni a tranzakciós volument és az áralakulást folytonos és szakaszos kereskedés esetén is.
A megadott szabályok alapján képes kiszámolni a legfontosabb adónemek esetében az adózási kötelezettséget.
Képes megtervezni egyszerű keretben az államháztartás bevételi oldalát.
Elemezni tudja a Fizetési mérleg összefüggéseit, képes megmondani, hogy egyes nemzetközi tranzakciók milyen hatással lesznek a gazdasági külső finanszírozási egyenlegére.
Elemezni tudja a tőkeáramlási mátrix adatait, képes arra, hogy makrogazdasági, makropénzügyi és mérlegadatok alapján összeállítsa a gazdaság tőkeáramlási mátrixát.

Képes a rendszerek, folyamatok és kapcsolatok egészben történő megragadására.
A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat tesz, döntéseket hoz ismert, és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
Képes arra, hogy eredményeit az elvárt szakmai színvonalon, érthetően és világosan prezentálja.


Attitűd:
Tudatosan figyeli a makropénzügyi folyamatokat, hogy azok alapján is elemezze mikrokörnyezetének (háztartás, vállalat, költségvetési intézmény) gazdálkodását.
Érdeklődik a pénzügyi közvetítőrendszer új termékei, folyamatai és intézményei iránt.
Tudatosan összekapcsolja pénzügyi és közgazdasági ismereteit, hogy jobb döntéseket hozzon.

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
Fogékony új ismeretek befogadására.
Elkötelezett ismeretei, szaktudása élethosszig tartó fejlesztése mellett.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: