Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2LK95LAK51B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A marketingkommunikáció pszichológiai alapjai
A tantárgy neve (angolul):Psychological Basics of Marketing Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:
Az oktatás nyelve:
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Horváth Dóra

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus hallgatói képesek lesznek a marketingkommunikáció különböző területeit a pszichológia és a
szociálpszichológia aspektusain át vizsgálni.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Cél, hogy a hallgatók megértsék a marketingkommunikáció pszichológiai sajátosságait, mint a gazdasági érdekek szolgálatában álló közlés sajátosságait, és a tananyag elsajátítása révén képessé váljanak arra, hogy:
 megértsék az interperszonális és a tömegkommunikációval való befolyás lehetőségeit és korlátit,
 értékelni tudják a reklám fogyasztói szokásokra és vásárlási döntésekre gyakorolt hatását,
 a reklámozás társadalmi szintű beágyazottságával kapcsolatban kritikus hozzáállást sajátítsanak el.
Tehát a félév során a pszichológia különböző területeinek elméleti eredményeit a marketingkommunikáció
különböző aspektusain át vizsgáljuk. A hallgatók megvalósult marketingkommunikációs példák és
esettanulmányok alapján elmélyednek egy-egy témában, megismerkedve a reklámpszichológia diszciplína
lehetőségeivel.


Képesség:
A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- A társadalmi környezet ismerete elemzésének képessége
- Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek
fejlesztése
- Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:
A kurzus interaktív jellegű, mind az előadások és a szemináriumok a résztvevők aktív részvételére építenek.
A tananyag részei:
- Ismétlés: Marketingkommunikáció eszközei és STP stratégia
- Bevezetés: a pszichológia tudománya és módszerei
- A pszichológia alapvető összefüggései, irányzatok a pszichológia történetében, a reklámpszichológia fogalma
- Érzékelés és észlelés, hitelesség
- Rábeszélés és meggyőzéslélektan
- Motivációk és védekezés
- Személyiségpszichológia
- Figyelem és az információfeldolgozás folyamata
- Attitűd, benyomáskeltés és sztereotípia
- Gondolkodás és a nyelvhasználat, érzelmek
- Jelek és szimbólumok a reklámokban
- Nonverbális kommunikáció
- Interperszonális kommunikáció és a befogadás sorompói
- A társas befolyásolás megjelenése a marketingkommunikációban
- A virtuális közösségek szerepe a marketingkommunikáció szempontjából


Képesség:


Attitűd: