December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2LK95LAK57B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Fogyasztói magatartás
A tantárgy neve (angolul):Consumer Behaviour
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartá Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Kasza-Kelemen Kata

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy a hallgató:
1.) megismerkedjen azzal, hogyan jön létre a vásárlási döntés, illetve milyen tényezők befolyásolják a döntéshozatalt
2.) gyakorlati ismereteket szerezzen arról, hogy ezeket az információkat hogyan hasznosíthatják hatékonyan a marketing menedzserek
3.) megértse, hogyan tudja alkalmazni marketing ismereteit eltérő fogyasztói szegmensek körében.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy során a fenntarthatóság szempontjai minden témánál előrekülnek.
Kiemelt hangsúlyt kap a fenntartható fogyasztás fogalmának megértése és formáinak megismerés.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgy elvégzését követően a hallgató:
• Tisztában van a fogyasztói magatartás interdiszciplináris jellegével
• Azonosítani tudja a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket
• Érti a vásárlási döntési folyamatot és ismeri annak szakaszait
• Érti, hogyan befolyásolja a kultúra a fogyasztói magatartást
• Tisztában van a kulturális értékek fogalmával és mérhetőségével és az egyes értékek megítélésével Magyarországon
• Ismeri a társadalmi rétegződés főbb fogalmaitl és azok mérhetőségét
• Értelmezni tudja a vásárlóerő fogalmát
• Fel tudja idézni a referenciacsoport, család és háztartás fogalmi hátterét
• Azonosítani tudja a referenciacsoport típusait és tisztában van befolyásoló hatásukkal a fogyasztói magatartásra
• Érti a család és háztartás szerepét a fogyasztói magatartás viszonylatában
• Ismeri a háztartási trendeket mind globális szinten, mind Európára és hazánkra vonatkozóan
• Ismeri a percepció fogalmát, rendezőelveit és jelentőségét a marketingben
• Érti és fel tudja idézni az érintett tanulás elméleteket
• Tisztában van az emlékezés/memória és felejtés főbb jellemzőivel
• Különbséget tud tenni a tanulás formái között és ismeri gyakorlati alkalmazásukat a marketingben
• Ismeri a motiváció fogalmát, elméleti hátterét
• Tisztában van az érintett személyiség elméletekkel
• Ismeri az attitűd fogalmát, jellemzőit, kialakulását, forrását, mérését


Képesség:
A hallgató képessé válik az érintett fogalmak, összefüggések megfelelő alkalmazására valós marketing helyzetben. Felismeri a fogyasztói magatartás megismerésének jelentőségét a marketingstratégia kialakításában.Fejleszti képességeit a következő területeken:
• Komplex megközelítés kialakítása;
• Szakmai kérdések végig gondolása, adott források alapján történő kidolgozása.


Attitűd:
A hallgató
• Nyitott szakmai kérdések végiggondolására
• Fogékony mások véleményére
• Fontosnak tartja az etikai normák betartását a csoportos tevékenységek során.
• Érzékeny mások személyes megközelítésének befogadására,
• Nyitott a saját perspektívából való kilépés mélyebb megélésére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: