December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2MF44NBK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Fogyasztáselmélet és vásárlói magatartás
A tantárgy neve (angolul):Consumption Theory and Customer Behavior
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
előadás+szeminárium
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:2
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartá Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Neulinger Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja
- hogy a fogyasztói magatartás különféle elméleteiről és a fogyasztói döntés létrejöttéről korábban megszerzett alapismereteiket elmélyítsék és a fogyasztás tágabb összefüggéseit megértsék,
- hogy a hallgatók a fogyasztói magatartás egyes speciális területeivel közelebbről is megismerkedjenek, valamint
- hogy rövidebb és hosszabb esettanulmányokon keresztül az elméletek gyakorlati alkalmazhatóságát konkrét szituációkban is gyakorolják.
A szeminárium keretében a fogyasztói magatartást interdiszciplináris megközelítésben tárgyaljuk: a marketing mellett a szociológia, pszichológia, gazdaságpszichológia és antropológia fogyasztással kapcsolatos elméleteit is bemutatva.
A kurzus során foglalkozunk többek között
- a fogyasztói társadalom kialakulásával,
- a szubkultúrák szerepével és fogyasztásával,
- az alternatív fogyasztói szokásokkal,
- a fogyasztóvédelemmel,
- és összességében a mai magyar fogyasztóval és fogyasztási trendekkel.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus több fenntarthatóségi célhoz is kapcsolódik, kifejezett szándéka a társadalmi különbségekre és problémákra érzékenyítés:
- Az egészséges életet és a jólét biztosításában a marketing szerepe
- A nemek közötti egyenlőség kérdése, a nemek eltérő és azonos igényeinek tárgyalása
- Tartós és fenntartható környezeti fejlődést támogató fogyasztási szokások
- Békés és befogadó társadalmak


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az idősek piacának sajátosságait.
Ismeri az elöregedő társadalom fogalmát és kapcsolódó jelenségeit.
Ismeri a kognitív életkor fogalmát, dimenzióit és mérési módját.
Ismeri az idősek célcsoportjának szóló marketing sajátosságait.


Képesség:
Képes felismerni az életkor jelentőségét a fogyasztásra.
Képes az idősek célcsoportjának elemzésére.
Képes különbséget tenni az idősek célcsoportján belül.
Képes alkalmazni a kognitív életkor fogalmát az időseknek szóló üzenetek megfogalmazásakor.


Attitűd:
Érzékeny mások személyes megközelítésének befogadására
Nyitott a saját perspektívából való kilépés mélyebb megélésére
Kész a probléma-érzékeny, proaktív magatartásra

Tudás:
Ismeri az ízlés fogalmatát.
Azonosítani tudja az ízlést befolyásoló tényezőket.


Képesség:
Képes az ízlést jelentőségét és befolyását más társadalmi jelenségekkel összefüggésben értelmezni.
Képes az ízlés és a szubkultúrák közötti összefüggés értelmezésére.


Attitűd:
Felismeri az ízlés jelentőségét a fogyasztói magatartás számára.
Nyitott mások véleményére és a vélemények közötti különbségek elfogadására.

Tudás:
Ismeri az online fogyasztás jellemzőit.
Ismerti a hazai online fogyasztás sajátosságait és aktuális trendjeit.
Ismeri az online fogyasztói szegmenseket.


Képesség:
Képes az oline fogyasztás sajátosságainak értelmezésére és célcsoportok szerinti különbségtételre.
Képes az online fogyasztás változását értelmezni.
Képes gondolatait pontosan és jól érthetően megfogalmazni.


Attitűd:
Felismeri az online fogyasztás jelentőségét és jövőbeli fejlődési potenciálját.
Kész csoportmunkában hatékonyan részt venni.

Tudás:
Ismeri a rítus és a mítosz fogalmát és érti a jelentőségét az egyén és a közösség esetében egyaránt
Ismeri a fogyasztással összefüggő rítusokat és annak típusait
Ismeri a rítus és a rutin fogalma közötti különbséget.


Képesség:
Képes az egyéni és közösségi rítusok elemzésére.
Képes különbséget tenni rutinok és rítusok között.
Képes felismerni a rítusok jelentőségét az egyéni és közösség életében.
Képes felismerni a rítusok jelentőségét a fogyasztásban.


Attitűd:
Felismeri a rítusok jelentőségét az egyén és a közösség életében.
Kész csoportmunkában hatékonyan részt venni
Nyitott szakmai kérdések végiggondolására
Fontosnak tartja az etikai normák betartását a marketing munka során.

Tudás:
Ismeri az aktuális hazai és nemzetközi fogyasztási trendeket.


Képesség:
Képes hazai és nemzetközi fogyasztási trendek elemzésére, értelmezésére.


Attitűd:
Fogékony szakmai kérdések végiggondolására.
Felismeri a trendek jelentőségét a fogyaszásra.

Tudás:
Ismeri a szubkultúra fogalmát, ismeri a szubkultúrák értelmezi és elemzési keretét.
Azonosítani tudja a szubkultúra típusait.
Ismeri a hazai és nemzetközi trendeket a szubkultúrákkal összefüggésben.


Képesség:
Képes a szubkultúrák elemzésére.
Képes értelmezni a szubkultúra és a fogyasztás közötti kapcsolatot.
Képes értékelni a szubkultúrán belüli struktúrákat és képes értelmezni ezek befolyását a csoporttagok fogyasztására.


Attitűd:
Felismeri a szubkultúrák jelentőségét és hatását a fogyasztásra
Szem előtt tartja az egyes szubkultúra csoportok eltérő fogyasztási mintázatait

Tudás:
Ismeri a szubjektív jóllét és fogyaszi jóllét fogalmát.
Tisztában van a szubjektív jóllét és fogyasztói jóllét mérésének lehetőségeivel.
Ismeri a hazai és nemzetközi mutatóit a szubjektív jóllétnek.


Képesség:
Képes a szubjektív jóllét értelmezésre eltérő csoportok esetében.
Képes felismeri a szubjektív (és fogyasztói) jóllét jelentőségét a fogyasztói elégedettségre.
Képes értelmezni a szubjektív (és fogyasztói) jóllét és a fogyasztás közötti kapcsolatot.


Attitűd:
Felismeri a szubjektív jóllét és fogyasztói jóllét jelentéségét a marketingben
Fogékony szakmai kérdések végiggondolására
Kész a probléma-érzékeny, proaktív magatartásra
Érzékeny mások személyes megközelítésének befogadására

Tudás:
Ismeri az innováció elterjedés, elutasítás és elfogadás fogalmát, jelenségét és összefüggését a fogyasztói magatartás területeivel.


Képesség:
Képes az innováció jellemzőit különböző iparágakban értelmezni.
Képes az innováció témakörét a fogyasztói viselkedés más területeivel összefüggésben értelmezni.
Képes gondolatait pontosan és jól érthetően megfogalmazni.
Képes az innováció jelentőségét a társadalomban belátni.


Attitűd:
Nyitott mások véleménye iránt.
Nyitott a saját perspektívából való kilépés mélyebb megélésére.
Kész a probléma-érzékeny, proaktív magatartásra.

Tudás:
Tisztában van a fogyasztói társadalom működésével, annak kialakulásával és jellemzőivel


Képesség:
Képes a fogyasztói társadalom működését összefüggéseiben értelmezni, annak előnyeivel és hátrányaival


Attitűd:
Felismeri a fogyasztói társadalom megismerésének jelentőségét a marketingstratégia kialakításának szempontjából
Nyitott szakmai kérdések végiggondolására
Fogékony mások véleményére

Tudás:
Ismeri a férfi és női szerepeket befolyásoló tényezőket, érti a férfi és női egyenlőség üzleti és társadalmi jelentőségét, tisztában van a hazai helyzettel.


Képesség:
Képes értelmezni a férfi és női szerepek jelentőségét a fogyasztás és a társadalom működése szempontjából.


Attitűd:
Érzékeny mások személyes megközelítésének befogadására, nyitott a saját perspektívából való kilépés mélyebb megélésére, kész a probléma-érzékeny, proaktív magatartásra

Tudás:
Ismeri a fogyasztóvédelem fogalmát és eszközeit.
Ismeri a hazai fogyasztóvédelmi gyakorlatot.


Képesség:
Képes a fogyasztóvédelem kérdését az összes érintettje mentén értelmezni.
Képest a fogyasztóvédelem és a marketing közötti összefüggéseket megfogalmazni.
Képest belátni a fogyasztóvédelem társadalmi és üzleti jelentőségét.


Attitűd:
Nyitott mások véleményére és a vélemények közötti különbségek elfogadására.
Felismeri a fogyasztóvédelem jelentőségét.
Érzékeny a kiszolgáltatottak nézőpontjának megértésére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: