December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2MF44NCK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Marketingkutatás
A tantárgy neve (angolul):Marketing Research
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartá Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Neulinger Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a marketingkutatás fogalmait, folyamatait, legfontosabb piaci szereplőit. Továbbá a tárgy célja a hallgatókban kialakítani keresési, elemzői és kutatásszervezési képességeket. Továbbá fontos szerepet kap a kritikus gondolkodás erősítése, melynek segítségével azok is értékelő módon képesek feldolgozni kutatási jelentéseket, akik a gyakorlatban nem végeznek marketingkutatást.

A fenntarthatóság szempontjai:
A marketingben általánosan megjelenő elv ehhez a tárgyhoz is kapcsolódik "az egészséges életet és a jólét biztosítása minden korosztály számára" témakör kapcsán, amelyet a marketing és ehhez kapcsolódóan a marketingkutatás során is figyelembe kell venni.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Érti a marketingkutatás fogalmát
Ismeri a marketingkutatás területén működő szereplőket és az általuk kutatott témákat.
Ismeri a marketingkutatás folyamatát, ennek megfelelően a kutatási terv összeállításának lépéseit
Azonosítani tudja a vezetői és a marketingkutatási problémákat, a köztük lévő különbségeket.


Képesség:
El tudja helyezni a marketingkutatást a marketingen belül
Képes megkülönböztetni a marketingkutatást és a piackutatást
Önállóan készít el egy kutatási tervet
Képes megfogalmazni adott problémához vezetői döntési és marketingkutatási kérdéseket.


Attitűd:
Nyitott marketingkutatás kérdéseire.
Fontosnak tartja a különböző területeken dolgozó szakemberek nézőpontjainak megismerését.
Igénye van a marketingkutatás területére vonatkozó ismereteinek bővítésére.

Tudás:
Ismeri a kutatás primer és szekunder típusát.
Azonosítani tudja a szekunderkutatás típusait
Tisztában van a hazai szindikált kutatás végző cégek legfontosabb termékeivel


Képesség:
Képes megkülönböztetni a primer és szekunder kutatást különböző szempontok alapján.
Hatékonyan keres különböző kutatásokhoz adatbázisokat, szindikált kutatásokat
A megtalált kutatási eredmények közül képes kiválasztani a saját kutatásához tartozó releváns adatokat, eredményeket.
Kreatívan tud megfogalmazni keresési szempontokat


Attitűd:
Kitartó az információkeresésben
Kritikus az adatelemzésben
Érdeklődik a hazai piacon fellelhető kutatási termékek iránt
Nyitott a kapcsolatteremtésben (csoporttársai, üzleti élet résztvevői)
Nyitott a csapatmunkában való részvételre.

Tudás:
Értelmezni tudja a kvalitatív kutatás kereteit
Ismeri alkalmazásának előnyeit, hátrányait és felhasználási lehetőségeit.
Tájékozott a mintavételi eljárásban.


Képesség:
Képes összeállítani egy interjúvázlatot és egy szűrűkérdőívet.
Mérlegelni tudja, hogy egy kutatás során használt kérdéssor mennyire alkalmazkodik a kutatási kérdéshez.
A kutatási kérdés alapján képes meghatározni a qualatív elemzés szükségességét és ezen belül az egyes eszközök alkalmazhatóságát.


Attitűd:
Nyitott a technológiai újítások felé.
Élvezi a megfigyelői szerepkört.
Érdeklődik a latens dimenziók iránt.
Elfogadja a másságot.

Tudás:
Ismeri a fókuszcsoport, a mélyinterjú és a páros interjú fogalmát
meg tudja különböztetni az egyes kutatási módszereket, a hozzájuk kapcsolódó kérdéstípusokat, jellemzőket.
Tájékozott a projektív technikák területén.


Képesség:
Adott kutatási kérdéshez képes kvalitatív kutatást tervezni.
Alkalmazni tudja az egyes kutatási módszereket, projekt technikákat konkrét esetekben.
Kutatási beszámolók értékelése során a tanultak alapján képes kritikus következtetéseket levonni.
Elemezni képes kvalitatív interjúkat.


Attitűd:
A viták során érvekkel és ellenérvekkel vesz részt a folyamatban.
A csoportmunkák során kompromisszumkész és kezdeményező.

Tudás:
Ismeri a megfigyelés, mint kutatási módszer definícióját és főbb jellemzőit.
Azonosítani tudja a megfigyelés lehetséges formáit (netnográfia, mystery shopping, személyes megfigyelés).
Értékelni tudja az egyes formák előnyeit és korlátjait.
Ismeri a validitás feltételeit és kérdéskörét.
Áttekintéssel rendelkezik a szemkameráról és a nyomelemzésről.


Képesség:
Képes az adott kutatási kérdéshez megválasztani az ideális megfigyelési formát
Készíteni tud megfigyelési tervet, megfigyelési naplót mind online, mind offline megfigyeléshez
Képes kritikusan értelmezni a kutatási beszámolókat.
Értelmezni képes a megfigyelési technikák adatsorait, eredményeit.


Attitűd:
A viták során érvekkel és ellenérvekkel vesz részt a folyamatban.
A csoportmunkák során kompromisszumkész és kezdeményező.

Tudás:
Értelmezni tudja a kvantitatív kutatás kereteit
Ismeri alkalmazásának előnyeit, hátrányait és felhasználási lehetőségeit.
Azonosítani tudja az adatfelvétel típusait, módszereit.


Képesség:
Képes összehasonlítani a megkérdezési módszereket. Fel tudja mérni egy konkrét kutatási kérdés során a kutatás várható időigényét, költségeit, a kérdezőbiztosi torzítást. Meg tudja határozni az alkalmazható segédanyagokat a mérési módszerhez kapcsolódóan.


Attitűd:
Érdeklődik a különböző módszerek iránt.
Fogékony a nagymintás adatfelvételek elemzésére.
Kritikus a kapott eredmények értékelésekor.
Kész a csoportja eredményeinek bemutatására és kíváncsi a többi csoport nézőpontjára és elemzési eredményeire.

Tudás:
Ismeri mérés definícióját.
Meg tudja különböztetni az egyes skálázási technikákat.
Ismeri ezek előnyeit, alkalmazhatóságát és összehasonlíthatóságát.
Alkalmazni tudja az egyes skálázási technikákat.


Képesség:
Képes egy konkrét kutatási kérdéshez megfogalmazni összehasonlító és nem összehasonlító skálakérdéseket.
Rutinszerűen sorolja be a kérdőív kérdéseket a különböző skálatípusokba.


Attitűd:
Fogékony a matematikai logika alkalmazása a marketingkutatás területén.

Tudás:
Ismeri a kérdőív felépítés folyamatát
Különbséget tud tenni a nyitott és zárt kérdés között.
Tisztában azzal, hogy a kérdőív kitöltéséhez milyen válaszadói tulajdonságokra van szükség.
Érti és alkalmazni tudja a kérdőív kérdések készítése során a fennálló szabályokat.


Képesség:
Konkrét feladat megoldása során képes meghatározni egy kérdőívszerkesztés lépéseit, és a kérdőív blokkoknál használt kérdéstípusokat.
Strukturált és logikus gondolkodásra képes.
A visszajelzések alapján korrigálja a feltett kérdéseket.


Attitűd:
Empatikus a potenciális válaszadókkal.
Nyitott az emberek felé.
Kíváncsi a visszajelzésekre.
Kész csoportmunkában hatékonyan résztvenni.

Tudás:
Ismeri az egyes mintavételi eljárások tulajdonságait.
Tisztában van a reprezentativitás fogalmával, feltételeivel.
Ismeri az elemszámok meghatározásának szabályait.
Különbséget tud tenni a véletlen és a nem véletlen mintavételi technikák között, ismeri ezek alkalmazási feltételeit.


Képesség:
Képes kiválasztani egy konkrét kutatási kérdéssel párosítható mintavételi eljárást.
Kutatási beszámolók értékelése során a tanultak alapján képes kritikus következtetéseket levonni.
Rutinszerűen tudja alkalmazni a tanult eljárásokat.
Képes a szükséges elemszámok meghatározására.


Attitűd:
Elkötelezett a minőségi munka iránt
Felelősséget vállal
Kíváncsi az egyes mintavételi technikák használatából adódó kutatási eredmények különbségére.
Szem előtt tartja a reprezentativitás követelményeit.

Tudás:
Birtokában van az adatfelvétellel kapcsolatos ismereteknek.
Ismeri a súlyozás fogalmát és felhasználási területeit.
Tisztában van az adattisztítás szükségességével.
Összefüggéseiben értelmezi a kódolás szabályait.


Képesség:
Kiválasztja a kérdőívhez illeszkedő kódolási technikát.
Képes kódstruktúrákat felállítani.
El tudja dönteni a súlyozás szükségességét.
Tud kódolni.


Attitűd:
Kitartó.
Érdeklődik a strukturált rögzítés iránt.
Kíváncsi az adatfelvételre.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: