December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2MF44NDK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Business Marketing (B2B)
A tantárgy neve (angolul):Business Marketing (B2B)
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Gazdálkodás és menedzsment szak/ Üzleti kommunikáció szakirány, Kereskedelem és marketing szak – őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Marketing
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartá Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gáti Mirkó György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek egy üzletág piacának megismerésére és bemutatására, az adott piacnak megfelelő marketing stratégiai és taktikai alternatívák felvázolására, illetve tisztában lesznek azzal, hogy a business marketing sarkköve annak megértése, hogy mi jelent értéket a szervezeti vásárlók számára.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
1. szakasz:
Érti és fel tudja idézni a Marketing tantárgyban tanult fogalmakat és összefüggéseket.
Azonosítani tudja a business marketing sajátos jellemzőit.
Ismeri a business marketing helyét a szervezetközi marketing rendszerében.
2. szakasz:
Ismeri a származtatott kereslet fogalmát.
Különbséget tud tenni a közvetlen és a származtatott kereslet között.
Felismeri a beszállítói csoportok származtatott keresletének függését a közvetlen kereslettől.
Érti a gyorsulási hatás jelentőségét.
Ismeri a bázistechnológia és a kulcstechnológia fogalmát.
Különbséget tud tenni a gyártmánytechnológia, gyártási technológia és a piaci technológia között.
Összefüggéseiben tudja értelmezni a technológia szerepét a business marketingben.
3. szakasz:
Ismeri a vevői érték fogalmát.
Különbséget tud tenni a végfogyasztói és szervezetközi piaci szegmentáció között.
Tisztában van a hasonlóságokkal és különbségekkel.
Összefüggéseiben látja a végfogyasztói és a szervezetközi piaci szegmentáció jelentőségét a business marketingben.
4. szakasz:
Értelmezni tudja az üzleti hálózat fogalmát.
Különbséget tud tenni a tranzakció-orientált és kapcsolatorientált szemlélet között.
Ismeri a beszerzési- és értékesítési központ fogalmát, szerepét.
Összefüggéseiben értelmezi szerepkörüket és kapcsolatukat.
Tisztában van az üzleti ajánlat fogalmával, tartalmi elemivel.
5.szakasz:
Ismeri az ajánlatadás és -kérés folyamatát.
Tisztában van a vevői visszacsatolás jelentőségével, ismeri ennek formáit.
Ismeri a vevői elégedettség mérésének eszközeit.


Képesség:
1. szakasz:
A marketing egészének kontextusában el tudja helyezni a szervezetközi marketinget.
Képes megkülönböztetni a szervezetközi marketing területeket.
Esettanulmány elemzése alapján azonosítani tudja a business marketing jellemzőit.
2. szakasz:
Alkalmazni tudja a származtatott kereslet fogalmát.
Esettanulmányok elemzése során azonosítani tudja a technológiai típusokat és szerepüket a business marketingben.
Rutinszerűen képes felismerni a sikeres termékfejlesztés után elkövethető gyártástechnológiai, illetve piactechnológia hibákat egy konkrét esettanulmányban.
Képes meghatározni és megtervezni az esetleges hibák javítási lehetőségeit.
3. szakasz:
Képes a vevői érték változásának azonosítására egy konkrét vállalat esetében.
Egy esettanulmányban rutinszerűen tudja alkalmazni a szervezetközi piaci szegmentáció módszereit.
Értelmezni képes a szegmentáció eredményeit. Képes a kapott eredményekből következtetéseket levonni.
4. szakasz:
Képes az elméletben tanult ismeretek és a gyakorlatban megfigyelhető esetek összevetésére, következtetések levonására.
Alkalmazza a különböző szemléleteket gyakorlati példákban, szituációkban.
Felismeri a beszerzési és értékesítési központok jelentőségét üzleti vállalkozásoknál.
Azonosítani tudja az üzleti ajánlat tartalmi elemeit konkrét gyakorlati példák esetében.
5. szakasz:
Képes elkészíteni egy ajánlatot.
Össze tud állítani egy ajánlatkérést, a beérkezett ajánlatokat értékelni tudja.
Alkalmazni tudja a vevői elégettség mérés eszközeit, a kapott eredményekből következtéseket tud levonni a döntéshozók számára.


Attitűd:
1. szakasz:
Nyitott a végfogyasztói marketingtől eltérő megközelítésre.
Igénye van az új tudás megszerzésére.
Kritikus a Marketing tantárgyban tanult eszközök használhatóságára.
Fontosnak tartja marketingismereteinek bővítését a szervezetközi piacok felé.
2. szakasz:
Belátja a származtatott kereslet megkülönböztetésének jelentőségét az üzleti szervezeteknél.
Kész csoportmunkában hatékonyan részt venni.
A csoportban végzett munka során elfogadja az együttműködés kereteit, kezdeményező, kész a kompromisszumokra.
Önkritikus saját munkájával szemben.
Szem előtt tartja csoporttársai véleményét.
A viták során érvekkel és ellenérvekkel támogatja a döntéshozatal folyamatát.
3. szakasz:
Érdeklődik a vevői érték különböző értelmezése iránt.
Nyitott a vevői szegmensek igényeinek figyelembevételére.
A csoportban végzett munka során elfogadja az együttműködés kereteit, kezdeményező, kész a kompromisszumokra.
4. szakasz:
Fogékony a kapcsolatorientált szemléletre.
Elfogadja, hogy az üzleti hálózat elemzése során többféle megközelítés, szemlélet alkalmazható, felismeri ezek értékét a gyakorlatban.
A csoportban végzett munka során elfogadja az együttműködés kereteit, kezdeményező, kész a kompromisszumokra.
5. szakasz:
Érzékeny a vevői csoportok közötti különbségekre.
Fontosnak tartja a vevői visszajelzéseket és ezek beépítését a vállalati döntésekbe.
A csoportban végzett munka során elfogadja az együttműködés kereteit, kezdeményező, kész a kompromisszumokra.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: