Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2PU51EAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Számviteli beszámolók
A tantárgy neve (angolul):Accounting Reports
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
14 óra/félév
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Számvitel alapjai
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gyenge Magdolna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
tárgy – építve a korábbi számvitel jellegű tárgyak körében szerzett ismeretekre – a számviteli információk
külső és belső célú hasznosításának lehetőségeivel foglalkozik. Bemutatja a külső célú hasznosítások érdekében
összeállításra kerülő hazai (a Számviteli törvényen alapuló) egyedi és összevont (vállalatcsoportot átfogó)
beszámolókat, azok részeit, a részek közötti és a részeken belüli kapcsolatokat. Kitér a beszámolók
adattartalma alapján végezhető vizsgálatokra (vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetelemzési lehetőségekre),
azok korlátaira és kritikájára.
A félév során tárgyalásra kerülő témakörök:
A Számvitel alapjai ismeretanyagának áttekintése, a számviteli beszámolók a mai hazai szabályozásban
Az Szt. szerinti beszámoló tagolástana és értéktana, A mérleg és kiegészítő melléklet kapcsolata, Az
eredménykimutatás és kiegészítő melléklet kapcsolata
A jövedelem keletkezése és a keletkezett jövedelem elosztása
A társaság jövedelmi helyzetének vizsgálata
A társaság pénzügyi helyzetének vizsgálata (tőkeforgalmi kimutatás és CF)
A társaság likviditási helyzetének vizsgálata (likviditási mérlegek, mutatószámok összeállítása és elemzése)
A vállalkozások vagyoni helyzetének vizsgálata
Jövedelmezőség vizsgálat

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgyi program kialakítása során fókuszálunk a gazdálkodók általános beszámolási kötelezettségére,
ugyanakkor figyelembe vesszük a társaság külső-és belső beszámolási kötelezettségének állandó változását is.
Így a program markáns része az általános érvényű elemzésre koncentrál, ugyanakkor az egyes évek közötti
külső-és belső beszámolási kötelezettséget jelentő előírások, illetve az ugyancsak változó belső
információigényre is kitérünk a téma tárgyalása során.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgy elsajátításával a hallgatók
- megismerhetik azokat a szempontokat/szempontrendszereket, amelyek alapján az egyes gazdálkodók
számára eltérő külső beszámoltatási rendszert építhetünk fel,
- megismerik az egyes gazdálkodókra vonatkozó jelenleg hatályos külső beszámoltatási rendszert, annak részeit
és belső tartalmát,
- kibővítik ismereteiket az alapozó tárgy során megismert vagyoni kör vonatkozásában, illetve elsajátítják az
alapképzésben nem részletezett vagyoni elemek tartalmát, alapvető mozgásnemeit, kapcsolatrendszerét a
beszámoló további elemeivel,
- megismerik és rendszerezik a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megszerezhető információk körét és
azok vissza-és előretekintő elemzésének lehetőségeit.
KÉPESSÉG:


Képesség:
A tárgy elsajátításával a hallgatók egy számviteli beszámoló vizsgálatával
- képesek feltárni a vállalkozás jövedelmi helyzetének alakulását a főbb eredmény kategóriák mentén,
- számszerűsíthetik a vagyon összességének és az egyes vagyoni elemeknek a változását, ezen változások
mögötti okok feltárásával értékelik a növekményeket/csökkenéseket, számszerűsítve az egyes okok
vagyonváltozásra gyakorolt hatását,
- értékelik a társaságok likviditási helyzetét és annak változását, ezen értékelésen keresztül megfogalmazzák
várakozásaikat és döntési javaslataikat,
- számításokat végezhetnek a keletkezett jövedelem szerkezetére és a képződött jövedelem elosztására
vonatkozóan, ezen keresztül értékelhetik a jövedelem koncentráció nagyságát.


Attitűd:
- Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi
problémákhoz való viszonyulása során,
- munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi értékre is (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai,
fenntarthatósági szempontokat is),
- törekszik tudásának, rendszerezőképességének és munkakapcsolatainak (így a csapatmunka) fejlesztésére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: