Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2PU51NAK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Számvitel elmélet és kutatás, számvitel szabályozás
A tantárgy neve (angolul):Accounting Theory and Research, Accounting Regulation
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Számvitel alapjai (alapszint), Vezetői számvitel (alapszint), Pénzügyi számvitel (alapszint), Hitelintézeti és költségvetési számvitel (alapszint), Számvitel speciális kérdései (alapszint), Nemzetköz számvitel (alapszint) tárgyak teljesítése.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gyenge Magdolna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók a félév során megismerhetik a számvitel nemzetközi és nemzeti szabályozásának jelenlegi rendszerét, illetve kialakulásának egyes állomásait. Elsajátítják a hazai általános szabályozáson nyugvó kötelezően, vagy ajánlottan elkészítendő szabályzatok összeállításának elveit, belső tartalmát és összefüggéseit. Részletesen kitérünk az értékelési, leltározási, önköltségszámítási, árképzési, pénzkezelési és bizonylatolással összefüggő szabályzatokra, valamint a számlarend, számlatükör összeálításának folyamatára.
(A számvitel szabályozás szükségességének elméleti alapozása. A szabályozás szintjei, az egyes szinteken elvégzendő feladatok. A makroszintű szabályozás jelenlegi gyakorlata. A szabályozás szintjei, a megoldandó feladatok, ütköztetések, harmonizáció, kritika. A mikro szintű szabályozás feladatai. Korlátok és lehetőségek. A szabályozás területei. A szabályozatok fajtái. A szabályzatokkal kapcsolatos követelmények. A szabályzatok kialakításának folyamatai és a szabályzatok dokumentálása. A gyakorlatban alkalmazott szabályzatok kritikája.)

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy ismeretanyaga a folyamatosan változó jogszabályi környezet okán álladó megújítást igényel annak érdekében, hogy a hallgatók a munkaerőpiacra lépéshez szükséges releváns információval rendelkezzenek.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók a tárgy keretében mélységében megismerik mindazon szabályozási elemeket, amelyek mentén a számviteli beszámolási rendszer egy adott régióban/gazdasági területen kialakításra kerül. Részletes ismeretet szereznek a hatályos - jellemzően hazai - szabályozást mozgató, az érdekhordozók által igényelt információk minél részletesebb bemutatását célzó előírásokról, azok mögöttes indokairól.


Képesség:
A tárgy ismereteinek elsajátítását követően a hallgatók egy adott vállalkozás tevékenységének, folyamatrendszerének ismeretében képesek lesznek a számviteli szabályrendszer által előírt, illetve a vállalkozás számára a belső döntéstámogató információkhoz szükséges szabályzatok elkészítésére. A hallgató ismeri a gazdálkodó egységek, vállalatok és szervezetek működési területeinek vezetési-irányítási és koordinálási feladatait, elveit, technikáit és módszereit, képes a különféle gazdasági rendszerek, intézmények, intézetek számviteli és ellenőrzési rendszerének kialakítására, működtetésére, irányítására és ellenőrzésére.


Attitűd:
A hallgató
- hitelesen közvetíti a hazai és nemzetközi számviteli szabályrendszereket, bemutatva a szabályozó által kínált lehetőségek vállalat specifikus
- a vállalkozás vagy szektor életében bekövetkező, választási lehetőséget nyújtó gazdasági döntéseinek meghozatala során törekszik a jogszabályok, standardok és etikai normák teljes körű figyelembe vételére – döntés előkészítőként bemutatva valamennyi releváns kimenet számszerűsíthető és nem számszerűsíthető pozitív és negatív hatását,
- a gyorsan változó jogszabályi környezetben – a szakma kötelező továbbképzési előírásai mellett, illetve azon túlmutatóan – belső igényként fogalmazza meg a folyamatos szakmai fejlődést, fokozatosan beépítve munkája során az így megszerzett új ismereteket és eljárásokat.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: