Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2PU51NBK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi instrumentumok számvitele
A tantárgy neve (angolul):Financial Instruments Accounting
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2e+2gy
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nemzetközi számviteli beszámolási rendszer (mesterszint) tárgy
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gyenge Magdolna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A pénzügyi instrumentumok számviteli elszámolása egyre fontosabbá vált az elmúlt években. Egyrészt a nemzetközi pénzpiacok szerepének erősödése, másrészt főleg a bonyolult pénzügyi konstrukciók, a származékos termékek elterjedése folytán. A tárgy célja a hallgatók számviteli ismereteinek kibővítése és elmélyítése azáltal, hogy a tárgy betekintést ad a pénzügyi instrumentumok széles területébe. A tárgy feldolgozza az instrumentumok megjelenítési, értékelési prezentálási és közzétételi témakörét mind elméleti, mind gyakorlati szempontból a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szabályozási keretén belül (konkrétan: IAS 32, IFRS 9, IFRS 7). Feldolgozásra kerülnek az egyszerű (például kötvények, tőkeinstrumentumok), a származékos (opciók, swapok, határidős ügyletek) pénzügyi instrumentumok, és a fedezeti ügyletek.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy felhasználja a nemzetközi számvitel és a nemzetközi pénzügyi beszámolási rendszerek tárgyak fogalmi rendszerét, visszautal bizonyos témákra.
A tárgy ismeretanyaga folyamatosan aktualizálásra kerül mind elméleti,mind gyakorlati vonatkozásban elsősorban a szabályozási környezet változása miatt.
Együttműködve a könyvvizsgáló cégekkel biztosítjuk a az elméleti ismeretanyag gyakorlati vonatkozásainak elmélyítését. Kitérünk a gazdasági életben történő változásokra, aktualitásokra..
Biztosítjuk a számviteli ismeretek pénzügyi megalapozottságát, a számviteli és a pénzügyi ismeretek szintézisét.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.

Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolat-rendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.

Átlátja az általános társadalmi-gazdasági környezet mechanizmusait, a piac működési elveit, a gazdálkodó szervezetek működési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit befolyásoló tényezőket, elveit, technikáit és módszereit.

Ismeri a pénzügyi kimutatások összeállításának és elemzésének technikáit, módszereit, a pénzügyi instrumentumok számvitelét, a számvitel és a könyvvizsgálat számítógépes támogatásának mechanizmusát.


Képesség:
Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.

Képes a számvitellel összefüggő gazdasági problémák felismerésére, elemzésére, a megoldást szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására.

Képes a nemzetközi számvitel szabályainak alkalmazására, a pénzügyi kimutatások összeállítására elemzésére.Attitűd:
Innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.

Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.

Hitelesen közvetíti a hazai és nemzetközi számviteli szabályrendszereket.

Törekszik a jogszabályok,
standardok és etikai normák teljes körű figyelembe vételére.

Átfogó ismeretei birtokában kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösség szolgálatába állítására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: