Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SA53LAK02S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Számvitel II.
A tantárgy neve (angolul):Accounting II
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Számvitel I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gyenge Magdolna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy foglalkozik a számvitel tematizálásával, a vezetői és a pénzügyi számvitel összehasonlításával, a vezetői számvitel céljával, feladataival és területeivel. Tárgyalja a költségfogalmak, -csoportosítás és -számítás témaköreit, a gazdasági kalkuláció és az önköltségszámítás módszereit, a tevékenység alapú költségszámítást és vezetést. Feldolgozza a költségelszámolás, -kimutatások és -ellenőrzés kérdéseit. Bevezeti a hallgatókat a közvetlen és a közvetett költségek elemzésének, az eredményszámítás, -elemzés, fedezeti összeg és fedezeti pont vizsgálat, az eredménytervezés, -optimalizálás, termékek és szolgáltatások árazásának kérdéseibe, kitérve a transzfer árak rendszerére is. Bemutatja a rövid és hosszú távú döntések összefüggéseit. Megismerteti a hallgatókkal a költségvetés-készítés menetét, a fix és a rugalmas költségvetés sajátosságait, a működési és a pénzügyi költségvetés összeállításának és ellenőrzésének módszertanát.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy a Számvitel I. ismeretanyagára épül. Jelen tárgy ismeretanyaga erős bázist nyújt a hagyományos és az alternatív költségszámítási- és önköltségszámítási tartalmak és technikák megalapozásával ahhoz, hogy a hallgatók a későbbiekben további vezetői számviteli módszerek és eljárások elsajátítására felkészültek legyenek.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tananyag elsajátításával a hallgató képessé válik az alapvető költség információk értelmezésére, az alapvető összefüggések átlátására. Megismeri a vezetői számvitel elméleti és módszertani alapjait, az üzleti folyamatok tervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez kapcsolódó vezetői számviteli technikákat és eljárásokat. A tárgy keretein belül megismeri, hogy a számviteli rendszerből nyerhető adatok bázisán hogyan támogatható a vezetői döntéshozatal.

A tárgy elsajátításával a hallgató
- érti a vállalati gazdálkodás céljait, alapvető törvényszerűségeit,
- ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit,
- elsajátította a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát, az értékelés technikáit.


Képesség:
A tárgy elsajátításával a hallgató képességet szerez arra, hogy
- gazdasági tevékenységet, projektet tervezzen, szervezzen, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, irányítson és ellenőrizzen,
- a tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tárjon fel, rendszerezzen és elemezzen, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmazzon meg, döntés-előkészítő javaslatokat készítsen, döntéseket hozzon rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is,
- gazdasági mutatókat kiszámítson és azokból következtetések levonjon,
- feltárja a vállalkozáson belüli folyamatokat és számításokat végezzen a tevékenység gazdaságosságáról,
- magabiztosan alkalmazza a költségszámítás és önköltségszámítás különböző módszereit.


Attitűd:
A hallgató nyitott a pénzügyeket és a számvitelt érintő jelenségek, problémák iránt, elkötelezett a megoldásukat illetően, fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: