Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SA53NCK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vezetői számvitel
A tantárgy neve (angolul):Managerial Accounting
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Számvitel alapjai
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gyenge Magdolna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy foglalkozik a számvitel tematizálásával, a vezetői és a pénzügyi számvitel összehasonlításával, a vezetői számvitel céljával, feladataival és területeivel. Tárgyalja a költségfogalmak, -csoportosítás és -számítás témaköreit, a gazdasági kalkuláció és az önköltségszámítás módszereit, a tevékenység alapú költségszámítást és vezetést. Feldolgozza a költségelszámolás, -kimutatások és -ellenőrzés kérdéseit. Bevezeti a hallgatókat a közvetlen és a közvetett költségek elemzésének, az eredményszámítás, -elemzés, fedezeti összeg és fedezeti pont vizsgálat, az eredménytervezés, -optimalizálás, termékek és szolgáltatások árazásának kérdéseibe. Áttekintést ad a decentralizációval kapcsolatos számviteli kérdésekről, a felelősségi elven nyugvó elszámolásokról és a transzfer árak rendszeréről. Bemutatja a rövid és hosszú távú döntések összefüggéseit, a befektetési döntések és a tőkeköltségvetés összeállításának, ellenőrzésének számviteli támogatását. Megismerteti a hallgatókkal költségvetés-készítés menetét, a fix és a rugalmas költségvetés sajátosságait, a működési és a pénzügyi költségvetés összeállításának és ellenőrzésének módszertanát.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy a Számvitel alapjai ismeretanyagára épül, megalapozva a Haladó vezetői számvitel és a Stratégiai vezetői számvitel témaköreit. Jelen tárgy ismeretanyaga erős bázist nyújt a hagyományos és az alternatív költségszámítási-és önköltségszámítási tartalmak és technikák megalapozásával ahhoz, hogy a későbbi tanulmányok során jelentkező gyorsabban változó vezetői számviteli módszerek és eljárások elsajátítása a hallgatók számára rendszerbe foglalható legyen.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tananyag elsajátításával a hallgató képessé válik az alapvető költség információk értelmezésére, az alapvető összefüggések átlátására. Megismerik a vezetői számvitel elméleti és módszertani alapjait, az üzleti folyamatok tervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez kapcsolódó vezetői számviteli technikákat és eljárásokat. A tárgy keretein belül megismerik, hogy a számviteli rendszerből nyerhető adatok bázisán hogyan támogatható a vezetői döntéshozatal.

A tárgy elsajátításával a hallgató
- érti a vállalati gazdálkodás céljait, alapvető törvényszerűségeit,
- ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit,
- elsajátította a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát, az értékelés technikáit.


Képesség:
A tárgy elsajátításával a hallgató képességet szerez arra, hogy
- gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz,
- a tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is,
- gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonásár képes,
- feltárja a vállalkozáson belüli folyamatokat és számításokat végezzen a tevékenység gazdaságosságáról,
- magabiztosan alkalmazza a költségszámítás és önköltségszámítás különböző módszereit.


Attitűd:
A hallgató nyitott a pénzügyeket és számvitelt érintő jelenségek, problémák iránt, elkötelezettek a megoldásukat illetően, fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: