Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SZ53NDK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi számvitel
A tantárgy neve (angolul):International Accounting
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gyenge Magdolna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal az egyes nemzeti számviteli rendszerek elméleti és gyakorlati szabályozásában meglévő különbségek okait, az egyes nagy számviteli rendszerek főbb jellemzőit, a számviteli rendszerek tipizálásának lehetőségeit. A különbségek feltárása után a számviteli harmonizációnak és globalizációnak a folyamata, nemzetközi szervezetinek munkája kerül bemutatásra. A tárgy középpontjában a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készült beszámoló, és a beszámoló elkészítéséhez szükséges alapvető standardok főbb összefüggéseinek megismerése áll, összehasonlítva a US GAAP hasonló szabályaival. Az anyag feldolgozása tematikusan történik, a szabályozás mögött meghúzódó közgazdasági problémák azonosítására is sor kerül.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy az egyes számviteli rendszerek összehasonlításából (Comparativ accounting) alakult ki, és témaköre bővült az évek során elsősorban a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) térnyerése következtében. Jelenleg a tárgy középpontjában az IFRS-ek állnak, ezek közül is az alapvető számviteli tranzakciók, tételek kezelésére vonatkozóak. Ezek a témák kerülnek bővítésre a mester szakon a Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek tárgy keretében. A tárgy ismeretanyagát mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban folyamatosan aktualizáljuk elsősorban a szabályozási környezet változását követve.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a pénzügy és a számvitel alapfogalmait, a pénzügyi termékeket és piacokat, a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azt alátámasztó könyvelési folyamatokat.

Ismeri a pénzügyi és számviteli összefüggéseket, áttekintése van a legfontosabb elméleti megközelítésekről, elsajátította a pénzügyi és a számviteli gondolkodás alapjait.

Érti a vállalati gazdálkodás céljait, alapvető törvényszerűségeit

Ismeri a hazai és nemzetközi adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyi megjelenítését.


Képesség:
Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.

Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.

Képes a pénzügyi és a számviteli nyilvántartási rendszerek használatára.
Számviteli beszámolókat, pénzügyi kimutatások készít és elemez.
Számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére képes.
Gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonásár képes.
Képes idegen nyelven kommunikálni.
Képes önálló szakirodalmi feldolgozásra.


Attitűd:
A minőségi munkavégzés érdekében probléma-érzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.

Nyitott a pénzügyeket és számvitelt érintő jelenségek, problémák iránt, elkötelezettek a megoldásukat illetően.

Folyamatosan törekszik az önképzésre, tudása, ismeretei aktualizálására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: