Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NAK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szervezeti magatartás
A tantárgy neve (angolul):Organizational Behaviour
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 előadás + 2 gyakorlat
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Szervezeti Magatartás
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szervezeti Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Kiss Csaba

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
E kurzus keretében is a szervezetek működésével és működtetésével fogunk foglalkozni. Jelentős részben építve az elmúlt félévben szerzett ismeretekre, további tanulmányaink során a szervezetek működésének magatartási és vezetési vonatkozásaira térünk ki részletesebben, s magatartási szempontból újra megvizsgáljuk a szervezetek és a szervezeti változások vezetésének alapvető kérdéseit, továbbá a szervezet-környezet kapcsolatrendszert.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Érti a szervezeti magatartás definícióját, célrendszerét, vizsgálatának tudományos szempontú megközelítéseit
Ismeri az emberek egyéni, csoportos és szervezeti szintű magatartásának főbb sajátosságait
Ismeri a motiváció és a leadership főbb elméleteit.
Összefüggéseiben értelmezi, hogyan észleljük, érzékeljük a körülöttünk levő szervezeti valóságot és ezek alapján hogyan alkotunk ítéletet dolgokról, eseményekről, emberekről,
Ismeri a csoport fogalmát
Ismeri a csoportról való gondolkodás változásait a szervezet- és vezetéselmélet fejlődése során
Tisztában van azzal, hogy milyen előnyökre hátrányokra számíthat az egyén, ha csoporthoz csatlakozik
Érti, hogy milyen előnyökre és hátrányokra számíthat a szervezet, ha csoportokat hoz létre
Összefüggéseiben értelmezi a csoportok szerkezetét (struktúráját) és a csoporton belüli folyamatokat (csoportdinamika)
Érti, hogyan lehet úgy kialakítani és vezetni egy csoportot, hogy az minél jobb szervezeti teljesítményhez vezessen.
Érti a változás magatartási szempontú kulcskérdéseit,
Ismeri az egyéni és szervezeti ellenállás tényezőit,
Tájékozott a változásvezetési stratégiákat és taktikákat illetően,
Tisztában van a szervezeti tanulás jellemzőivel
Érti a magatartástudományi szervezetfejlesztés vezetői szempontból lényeges vonatkozásait
Ismeri a hatalom fogalmát, egyéni, szervezeti és külső forrásait,
Összefüggéseiben érti, hogy a hatalom révén miként megy végbe a szervezeti erőforrások elosztása
Tisztában van a leadership fogalmával és ismeri a különböző leadership-felfogásokat a klasszikusoktól napjainkig
Összefüggéseiben érti a hatalom és a leadership viszonyát
Érti az idegen nyelven megfogalmazott videós és írott szakmai anyagok alapvető üzenetét
Képes a szervezeti magatartás témaköreire vonatkozó szakcikkek, cikkek, adatok gyűjtésére, értelmezésére.


Képesség:
Képes valós szervezeti helyzetben célszerűen megválasztani az alkalmazandó konfiltuskezelési stratégiáját
Képes hatékonyan betölteni a feladatorientált és a kapcsolatorientált csoportszerepeket, és ezeket alkalmazza a csoportfejlődésről szerzett ismereteire építve az eredményes és hatékony csoportműködés elősegítésére
Képes a motiváció alapvető tartalom- és folyamatelméleteinek fogalmi keretének segítségével értelmezni valós szervezeti problémák ok-okozati összefüggéseit
Képes valós szervezeti helyzetben felismerni a lokális szervezeti kultúra explicit és implicit kultúraelemeit
Képes valós zéró összegű tárgyalási helyzetben alkalmazni a tárgyalástechnikai stratégiákat a saját érdekének érvényesítése érdekében
Képes szakmai diskurzust folytatni az emberek szervezeten belüli viselkedésére vonatkozó szakmai kérdésekről
Alkalmazza a leadershipről szerzett ismereteit a munkacsoportok hatékony vezetésének elősegítésére
Kiválasztja a célszerűen alkalmazandó hatalmi forrását valós szervezeti helyzetben
Képes átlátni a szervezeteken belül az emberek magatartási sajátosságainak ok-okozati összefüggésrendszerét ezzel kapcsolatosan fejlesztési javaslatok megfogalmazására képes
Képes a valós szervezeti változások előtt álló akadályok felismerésére és ezek lebontásához való hozzájárulásra
Használja a motivációelméleti ismereteit a vezetői hatékonyságának növelésére


Attitűd:
Érdeklődik az emberek szervezeten belüli magatartása iránt
Fogékony az emberek magatartását meghatározó tényezők feltárása iránt
Elkötelezett az emberi viselkedés szervezeti következményeinek megismerése iránt
Érdeklődik az emberi személyiség mélyebb rétegei iránt
Törekszik az észlelési torzítások eliminálására saját észlelése során
Törekszik a emberi viselkedés mozgatórugóinak többszempontú, elméletileg megalapozott magyarázatára
Felismeri a munkavállalói motiváció ismeretének jelentőségét a szervezetek sikeres és eredményes vezetését illetően
Nyitott a többi csoporttag eltérő véleményének befogadására és ezt másoktól is elvárja.
Felismeri a szervezeti kultúra jelentőségét a szervezeti teljesítményt illetően
Elismeri a csoporttagok diverzitásának értékét a hatékony csoportműködésben.
Nyitott a többi csoporttag eltérő véleményének befogadására és ezt másoktól is elvárja.
Fontosnak tartja a csoportokban rejlő egyéni és szervezeti szintű hatékonyságnövelési lehetőségeket.
Törekszik a feladat- és kapcsolatorientált csoportszerepek felvállalására az önmagára irányuló csoportszerepek helyett.
Törekszik a zéró összegű tárgyalási helyzetek nem zéró összegűvé transzformálására
Törekszik a leadersip-jellegű hatalomgyakorlásra a hatalom-engedelmesség modellel szemben
Alkalmazza a kéthurkos tanulás módszerét
Felismeri a szervezeti kultúra jelentőségét a szervezeti teljesítményt illetően
Önkritikusan elemzi saját, változásokkal szembeni ellenállását


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: