Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NBK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Információs erőforrás menedzsment
A tantárgy neve (angolul):Information Resources Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Drótos György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy alapvető célja, hogy a hallgatók képesek legyenek több nézőpontból értelmezni a gazdálkodó szervezetek információrendszereit és mérlegelni az informatikával kapcsolatos vezetői döntéseket. A nyolc perspektíva fő jellemzőinek (szakirodalmi háttér, kapcsolódó technológiák, rendszerfejlesztés/-bevezetés, IT funkció, erősségek/korlátok) elsajátításával hallgatók ezek elemzési és fejlesztési eszközként való magabiztos használatára válnak alkalmassá. Megismerik a gazdálkodó szervezetek gyakorlatában általánosan elterjedt vagy jelenleg terjedő informatikai alkalmazások típusait, és belátják, hogy az ezekkel kapcsolatos döntések a technológia mellett elsősorban vezetés-szervezési kérdések. Ezzel összefüggésben hangsúlyos az informatikával szembeni pozitív attitűd erősítése, kiemelten az újabb technológiák üzleti hasznosításával kapcsolatos fogékonyság és elemzőkészség kialakítása. Célunk továbbá – a mesterszak átfogó céljaihoz kapcsolódva – a hallgatók problémafelismerő és -megoldó, prezentációs és kommunikációs (csapatmunka) készségeinek fejlesztése is.

A fenntarthatóság szempontjai:
A többperspektívás megközelítés erősíti a kritikai gondolkodást . A legújabb és a jövőbeli digitális technológiák üzleti hasznosításának órai megvitatásával azok társadalmi, ökológiai és fenntarthatósági hatásaira érzékeny gondolkodásmódot közvetít a tantárgy.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
TE1: Az információrendszerek vezetésének fogalomkészletét magabiztosan a vezetés- és szervezetelméleti megközelítésekkel (menedzsmentkontroll, stratégiai menedzsment, folyamatmenedzsment, tudásmenedzsment, szervezeti magatartás) összekapcsolva használja
TE2a: Az információrendszer perspektívákhoz kapcsolódó, a gazdálkodó szervezetek gyakorlatában általánosan elterjedt vagy jelenleg terjedő informatikai alkalmazások típusait átfogóan ismeri és értelmezi
TE2b: Különböző IT fejlesztési és IT üzemeltetési megoldások elméleti koncepcióit és gyakorlati megoldásait összekapcsolja
TE3: Különbséget tesz a különböző információrendszer perspektívák között adott szervezeti helyzetben és érvel alkalmazásuk mellett vagy ellen


Képesség:
TE4: Képes a legújabb és a jövőbeli digitális technológiák felismerésére és ezek üzleti lehetőségeinek és hasznosításának kritikus értékelésére
TE5a: Képes komplex szociotechnikai rendszerként értelmezni és vizsgálni az információrendszereket
TE5b: Elemzési és fejlesztési eszközként magabiztosan alkalmazza az információrendszer perspektívákat adott szervezeti kontextusban
TE6: Eredeti gondolatokat és kreatív megoldási módokat fogalmaz meg a legújabb és a jövőbeli digitális technológiák üzleti hasznosításával kapcsolatban
TE9a: Érvel véleménye mellett egy szervezeti helyzetről folyó csoportos vitában
TE9b: Tartalmilag és formailag igényes prezentációt képes összeállítani és meggyőzően előadni csapatmunkában


Attitűd:
TE10a: Befogadja mások eltérő véleményét egy szervezeti helyzetről folyó vitában
TE10b: Belátja, hogy az információrendszerekkel kapcsolatos vélemények és döntések alapvetően függnek a szemlélő előfeltevéseitől, ezért kész a többnézőpontú megközelítésre
TE10c: Nyitott és fogékony a legújabb és a jövőbeli digitális technológiák üzleti hasznosításának kutatására
TE11: Érzékeny a legújabb és a jövőbeli digitális technológiák üzleti hasznosításának társadalmi, ökológiai és fenntarthatósági hatásaira


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: