Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NBK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szervezetelméletek
A tantárgy neve (angolul):Organization Theories
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 óra
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Vezetés és Szervezés Mesterszak korábbi tanulmányai
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szervezeti Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Lázár László Mihály

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Mi az alapvető célunk a tárgyat szervező-oktató tanárokként? Hozzájárulni ahhoz, hogy diákjaink szakmailag széles látókörű és tudatos vezszervesek legyenek. Emiatt kívánjuk
• megismertetni a hallgatókat eddig (tapasztalataink szerint) nem ismert szervezet-közelítésekkel, bemutatni az eddig jellemzően alapként értelmezett kontingencialista megközelítés alternatíváit;
• beágyazni a különféle szervezetelméleteket: rámutatni tudományelméleti alapjaikra és társadalom-képeikre;
• a gyakorlatban felfedezni, tetten érni az elméleti tételeket; értő módon és többirányúan a szervezetek eleve adott, elsődleges szintje mögé látni;
• hozzájárulni szervezet- és vezetéskutatási problémák kritikai értékeléséhez;
• beszélgetésre, önmagukra és egymásra figyelésre, „diskurzusra” hívni-bíztatni a kurzus résztvevőit;
• fejleszteni a résztvevők önreflexióját, a személyes megértésen és tudáson alapuló (társadalom)kritikai képességét;
• s mindezeken keresztül: elméletileg megalapozott és gyakorlati szempontból hasznos tudást létrehozni.

A fenntarthatóság szempontjai:
A szegénység minden formájának felszámolása.
Az egészséges életet és a jólét biztosítása minden korosztály számára.
Lehetővé kell tenni a befogadó, igazságos és minőségi oktatást, valamint az egész életen át tartó tanulást mindenki számára.
Biztosítani kell a nemek közötti egyenlőséget.
Biztosítani kell a tartós, átfogó és fenntartható fejlődést, a teljes és produktív foglalkoztatást, a tisztességes munkát mindenki számára.
Fontos a rugalmas infrastruktúra kiépítése, az átfogó és fenntartható iparosodás támogatása, valamint az innováció előmozdítása.
Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között.
A városok és az emberi települések befogadó, biztonságos, és fenntarthatóvá tétele.
Biztosítani kell a fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat.
Sürgős intézkedéseket kell megtenni az éghajlatváltozás és annak hatásai elleni küzdelemben (az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének figyelembevételével).
Elő kell segíteni az óceánok, a tengerek és a tengeri erőforrások megőrzését és fenntartható használatát a fenntartható fejlődés érdekében.
Biztosítani kell a szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának védelmét, helyreállítását és elő kell mozdítani a fenntartható erdőgazdálkodást. Fontos az elsivatagosodás elleni küzdelem.
Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében. Ehhez szükséges az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, valamint hatékony, elszámoltatható és befogadó intézményrendszer kialakítása.
Meg kell erősíteni a megvalósítás eszközeit, és meg kell újítani a globális partnerséget a fenntartható fejlődés érdekében.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató ismeri a korábban nem ismert szervezet-közelítéseket, a kontingenciaelmélet alternatíváit; használati szinten tudja a különféle (hagyományos és modern) szervezetelméletek sajátos fogalomkészletét, tudományelméleti alapjait, ember- és társadalom-képeit.
Ismeri a Burrell-Morgan mátrix célját, felépítését, működését, az egyes tengelyek és paradigmák jelentését, a mátrix korlátait és alternatíváit.
Ismeri az összemérhetőség meghatározását, az elméleti és gyakorlati integráció lehetőségeit, útjait.
Tudáskészletével jellemzi és értékeli a szervezetekről szóló szövegeket, felismeri azok alkotóinak belső szándékát, irányultságát, érvel az alkalmazás következményei mentén.
Elméletileg megalapozott és gyakorlati szempontból hasznos tudással bír.


Képesség:
Képes folyamatosan fejleszteni tudását és önreflexióját, a személyes megértésen és tudáson alapuló (társadalom)kritikai képességét.
A sokdimenziós szervezetelméleti elmélyüléssel hozzájárul a szervezet- és vezetéskutatási problémák kritikai értékeléséhez
Képes a gyakorlatban felfedezni, tetten érni az elméleti tételeket; értő módon és többirányúan a szervezetek eleve adott, elsődleges szintje mögé látni.
Képes alkalmazni komplex problémák megoldására a szervezetelméletek fogalomrendszerét és kutatás-módszertani eszköztárát.
Gazdag paradigmális érzékenysége és szervezetelméleti tudása révén képes egy gyakorlati helyzetben önálló következtetések, eredeti gondolatok és kreatív megoldási módok (bölcs) megfogalmazására.
Képes hozzájárulni a szervezet- és vezetéskutatási problémák kritikai értékeléséhez, egy jobb szervezeti társadalom létrejöttéhez.
Képes érzékeny, sok szempontot és álláspontot egyszerre szemlélni és érteni tudó, összetetten gondolkodó, felelős vezetőként dolgozni.
Képes egy komplex, kulturálisan sokszínű környezetben is nyitott, befogadó, hatékony munkavégzésre.
Képes jól együttműködni, sőt, együttműködést serkenteni, építeni, javítani, önmagukra és egymásra figyelésre, diskurzusra, személyes és közös önreflexióra hívni-biztatni a csapatok résztvevőit.
Szóbeli és írásbeli kommunikációja gazdag, színes, paradigmálisan tudatos, ennek mentén okosan helyzetfüggő, érzékeny és etikus.
Attitűd:
Nyitott diáktársai és tanárai szavaira, üzeneteire, véleményeire, folyamatosan keresi és befogadja az új megközelítéseket, azokat szembesíti saját alakuló alapállásával. Ennek során nyitott a változásra, törekszik a különböző nézőpontok ütköztetésére, ötvözésére, integrációjára.
Szakmai munkája során körültekintően igyekszik fejleszteni önreflexióját, a személyes megértésen és tudáson alapuló (társadalom)kritikai képességét.
Elkötelezett szakmája iránt, kulturált, de felelős és kritikus értelmiségi hozzáállás jellemzi, kiemelten figyel a szélesebb körű társadalmi és fenntarthatósági szempontokra.
Értékalapú, érvekre építő beszélgetésre, önmagukra és egymásra figyelésre, uralommentes diskurzusra hívja-biztatja környezetét.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: