Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NAK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Üzleti teljesítménymérés és menedzsment
A tantárgy neve (angolul):Business Performance Measurement and Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
38 óra
Kreditérték:2
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)60
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:xxx
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Döntéselmélet Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Wimmer Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus során az üzleti teljesítménymérés és teljesítménymenedzsment céljait, szemléletmódját, folyamatát és eszköztárát ismerhetik meg a hallgatók, elméletileg megalapozott módon, példákon, esettanulmányokon, feladatokon keresztül a gyakorlati alkalmazhatóságot is szem előtt tartva. A tárgy középpontjában a vállalati szintű teljesítménymérés és –értékelés áll, a vállalat határain kitekintő, a vállalkozások érintettjeire is figyelemmel lévő szemléletmóddal, kitérve az üzleti partnerekhez (vevők, beszállítók, alvállalkozók) és a tágabb érintetti körhöz kapcsolódó teljesítménymenedzsment kérdéseire is.
A tárgy célja annak elősegítése, hogy a hallgatók képesek legyenek az üzleti vállalkozások és sportszervezetek céljaihoz és folyamataihoz illeszkedő teljesítménymérési gyakorlat kialakítására, az értékteremtő tényezők azonosítására, a döntések üzleti teljesítményre gyakorolt hatásainak elemzésére; képesek legyenek különböző helyzetekben adaptálni az elsajátított módszereket és a gyakorlatban értő módon tudják azokat alkalmazni a szervezeti célok elérésének támogatására, a teljesítmény fejlesztésére.

A fenntarthatóság szempontjai:
xxx


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri és azonosítja az üzleti teljesítmény alapfogalmait.
Tisztában van az eredményesség, hatékonyság, gazdaságosság fogalmaival, a különböző versenytényezők (minőség, idő, rugalmasság, költségek/ár) különböző értelmezéseivel, a szervezeti teljesítmény különböző (sportszakmai, működési folyamatok, piaci, pénzügyi, környezeti, társadalmi) elemeivel.
Átlátja az értékteremtés különböző (tulajdonosi érték, vevői érték, érintettek számára nyújtott érték) alapfogalmait és megközelítéseit, ezek, és a különböző értékteremtő tényezők kapcsolódásait.
Tisztában van a teljesítményjellemzők közötti oksági kapcsolatok, átváltások létezésével. Összefüggéseiben értelmezi a teljesítményjellemzőket, megkülönbözteti a befolyásoló tényezőket és az eredményeket.
Tisztában a szervezeti teljesítménymérés céljaival és feladataival. Felismeri a teljesítménymérés szerepét a vezetői döntéstámogatásban.
Áttekintéssel rendelkezik az alapvető pénzügyi kimutatásokról, mutatószámokról, a pénzügyi elemzés, a költségelemzés és -menedzsment (így a fedezet-elemzés, tevékenység alapú költségszámítás és menedzsment, célköltségszámítás) eszközeiről, ismeri ezek alkalmazási lehetőségeit és korlátait.
Áttekintéssel rendelkezik a különböző teljesítménymutatókról és mérési módszerekről, átlátja ezek használatának lehetőségeit és korlátait az üzleti vállalkozások és célzottan a sportvállalkozások és szervezetek esetében.
Ismer több szempontú teljesítménymenedzsment modelleket és átlátja ezeknek a szervezeti működéseben való felhasználási lehetőségeit.
Ismeri az érintettekkel való kapcsolatok, ezen belül a partnerkapcsolatok, vevői (ügyfél, fogyasztó) és a beszállítói, alvállalkozói kapcsolatok és portfólió értékelésének, elemzésének módszereit, azonosítja azok alkalmazásának lehetőségeit és korlátait.
Tisztában van a teljesítménymérés és motiváció kapcsolatával. Ismeri a belső elszámolóárak típusait, kialakításuk során figyelembe veendő tényezőket.
Áttekintéssel rendelkezik a döntéstámogató információkkal, teljesítménymutatókkal, teljesítménymérési rendszerekkel kapcsolatos fő elvárásokról.


Képesség:
A gyakorlatban, üzleti vállalkozások és non-profit szervezetek, sportvállalkozások, sportszakmai szervezetek, események esetében is képes azonosítani az üzleti teljesítmény különböző szempontjait, elemeit, a fő versenytényezőket, értékteremtő tényezőket.
Feltárja és elemezni képes a különböző teljesítményjellemzők közötti oksági kapcsolatokat, a szervezeti teljesítményt befolyásoló tényezőket, ezeket a gyakorlatban is képes vizsgálni, különös tekintettel a sportszervezetek, vállalkozások, sportszakmai szervezetek, események elemzésére.
Elemzi, értékeli a vezetői döntések, a különböző stratégiák és üzleti modellek vállalati teljesítményre gyakorolt hatásait.
Képes értelmezni az alapvető pénzügyi kimutatásokat, mutatószámokat, a pénzügyi és költségelemzések eredményeit. Képes üzleti és sportvállalkozások, sportszakmai szervezetek, rendezvények esetében közreműködni alapvető pénzügyi és költségtervek és elemzések elkészítésében, ezek eredményeinek értékelésében.
Használja az üzleti és sportszakmai döntések támogatására, értékelésére alkalmas teljesítménymérési és -menedzsment eszközöket (teljesítménymutatók, több szempontú modellek), értelmezi azok eredményeit, közreműködni képes teljesítménymérési és kontrolling jelentések összeállításában, képes értelmezni azok eredményeit és ezek alapján javaslatokat megfogalmazni.
Felismeri és elemezni képes az érintettekkel való kapcsolatok, ezen belül a szervezetközi partnerkapcsolatok teljesítményt befolyásoló szerepét, értékelni képes egy szervezet vevői/beszállítói kapcsolatait és kapcsolati portfólióját.
Képes felismerni a nem megfelelő teljesítménymérésből és ösztönzési rendszerből adódó problémákat és képes fejlesztési javaslatokat megfogalmazni.
Képes üzleti vállalkozások, sportvállalkozások, sportszakmai szervezetek folyamatainak, teljesítményének értékelésére, a fejlesztését szolgáló javaslatok megfogalmazására.
Képes a szervezeti teljesítménymérési gyakorlat értékelésére, javaslatok megfogalmazására a rendszer fejlesztése érdekében.


Attitűd:
Elkötelezett a teljesítmény többszempontú, ok-okozati kapcsolatokat elemző vizsgálata iránt.
Munkája során fontosnak tartja az értékteremtést.
Belátja, hogy a szervezeti teljesítmény különböző nézőpontokból, különböző szempontok, dimenziók mentén ragadható meg, és ezek mérésére különböző mutatók, mérési módszerek alakíthatók ki.
Munkája során igénye van a teljesítményt befolyásoló tényezők feltárására, megértésére. A teljesítménymenedzsment rendszerszintű (átfogó) és folyamatorientált megközelítésére törekszik.
Felismeri, hogy a teljesítménymérés eszköz a döntéshozatal, a teljesítmény menedzselése és fejlesztése szolgálatában.
Fontosnak tartja a szervezeti teljesítménymérési és kontrolling gyakorlat döntésorientált, támogató kialakítását, működtetését.
A pénzügyi és költségelemzések kapcsán szem előtt tartja a stratégiai célokkal, működési folyamatokkal való összhangot. A pénzügyi eredményeket befolyásoló döntések megértésére, a döntések pénzügyi és nem pénzügyi hatásainak megértésére törekszik.
A teljesítmény értékelése során szem előtt tartja a sportszakmai, működési, piaci, pénzügyi, környezeti, társadalmi szempontokat, az értékteremtés különböző dimenzióit, ezek kapcsolatát.
A teljesítménymérés és -értékelést a döntéstámogatás és fejlesztés eszközének tekinti.
Felismeri, hogy az üzleti teljesítménymérés és -menedzsment túlmutat a szervezet határain. Fontosnak tartja a szervezeti teljesítmény partnerkapcsolatok (vevői és beszállítói kapcsolatok), érintettkapcsolatok kontextusában való vizsgálatát.
Belátja a teljesítménymérés korlátait, a környezeti és az egyéni tényezők fontosságát.
Tudatosan törekszik a teljesítménymérés eredményeinek értő, elemző, fejlesztésorientált felhasználására.
Igyekszik elősegíteni a teljesítménymérési és kontrolling rendszerek konkrét szervezeti célokhoz, stratégiához, folyamatokhoz igazodó kialakítását és működtetését.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: