Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NAV09SM
A tantárgy megnevezése (magyarul):A sport fenntartható jövője
A tantárgy neve (angolul):The sustainable future of sports
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
3*4*90 perc szeminárium az intenzív hét alatt + otthoni utómunka
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden őszi félév intenzív hete
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Döntéselmélet Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Köves Alexandra

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy a sport és fenntarthatóság témájában egy backcasting folyamatot vezet végig, a teljes folyamat élethű modellezésével. A tantárgy célja kettős. Egyrészt célja, hogy a résztvevő hallgatók megtapasztaljanak egy tervezési, döntéstámogatási jövőkutató módszert a backcasting folyamat résztvevőjeként, és ezzel kialakuljon a részvételi módszerekhez fűződő viszonyuk. Másrészt célja, hogy a folyamat részeként saját kognitív folyamataikon keresztül lássák át; járják körbe; és mélyítsék el a tudásukat a sport és fenntarthatóság témakörében, valamint kialakítsák véleményüket a kérdéskörben.

Napjainkban egyre többször érezzük, hogy gazdaságunk működésmódja feszegeti mind a környezeti fenntarthatóság, mind a társadalmi igazságosság határait – s ritkán látjuk, hogy a fontos pozíciókban lévő döntéshozók a szlogenek hangoztatásán túl bármit is tudnának vagy akarnának ezzel kezdeni. Ezért rendkívül fontos, hogy azok, akiknek esélyük van arra, hogy a jövőben felelős állampolgárként, sőt vezetőként meghatározó szerepet játszanak egy adott terület fejlődésében, átlássák azt is, hogy milyen lehetőségek rejlenek az adott terület fenntarthatóbbá tételében.
Társadalmi intézményeink kialakulását (beleértve szabály- és normarendszereinket is) és a működésükkel kapcsolatos elvárásainkat a mögöttük álló morális, filozófiai, tudományos alapvetések befolyásolják, amelyek idővel olyan természetessé válhatnak, hogy többé meg sem kérdőjelezzük létjogosultságukat. Sőt, ahogyan telik az idő, úgy a megszilárdult intézmények már kényszerpályákat is jelenthetnek, tovább erősítve az alapvetések legitimációját, hiszen a valóság kezd „hozzáidomulni”. Így gondolkodásunk áll az intézményeink mögött – viszont intézményeink befolyásolják a gondolkodásunkat. Éppen ezért az, hogy mit tartunk a jövőben lehetségesnek, kívánatosnak és elérhetőnek, erősen befolyásolja azt, hogy mit vagyunk hajlandók ezért a jelenben megtenni – vagy éppen nem megtenni. Ehhez azonban el kell tudni hagyni a jelen gondolkodási kereteit. Ehhez alkalmas módszer az ún. backcasting technika, amely ennek az intenzív kurzusnak az alapját adja.A hallgatók egy valódi backcasting folyamatban fognak a rendelkezésre álló két nap alattrészt venni.
A backcasting (magyarul visszafejtésnek vagy jövőből való visszatervezésnek fordíthatnánk) egy olyan módszer, amely különböző ’jövő-verziókat’ próbál kidolgozni a társadalmi valóság különböző szintjein (legyenek azok vállalatok, városok vagy akár társadalmak). A kurzus során a hallgatók egy ún. normatív szcenáriót hoznak létre, ahol egy elfogadható és vonzó jövőképet próbálnak azonosítani a sport fenntartható világával kapcsolatban. Ezt követi azoknak az utaknak és lépéseknek az azonosítása, amelyek szükségesek a jelenben, a közeljövőben és a távolabbi időpontokban ennek a jövőképnek az eléréséhez. Ez a megfordított logika lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók kiléphessenek többek között a jelen gondolati keretei, az intézmények, és az azokat körülvevő szabályrendszerek vagy szakpolitikai stratégiák adott irányvonalai, valamint a jelenleg ismert technológiai adottságok közül.
A backcasting módszertani folyamatának 3 fő szakasza van. A folyamat első részében a hallgatók együtt, közösen létrehoznak egy víziót a nem túl távoli, még belátható jövőben (2050-ben). Másodszor meghatározzák az ehhez a vízióhoz szükséges lépéseket, majd a harmadik lépésben ezeket időbeli és logikai sorrendbe rendezik.A részvételhez nem szükséges semmilyen előzetes tudás. A kurzus egy informális közös gondolkodás a jövőről, amelyben valódi személyes párbeszéd alakul ki a hallgatók között. Az oktatókfacilitátorként fogják segíteni a munkát, hogy a fentiekben bemutatott strukturált probléma-megoldási módszerek segítségével keretet biztosítsanak ennek a közös gondolkodásnak, a folyamat legvégén pedig visszacsatolásokkal segítik a felmerült témákról szóló diskurzus szakmai értékelését.
A kurzus kimeneteleként a hallgatók egy olyanlehetséges jövőképet fogalmaznak meg a sport világáról, amely egyaránt megfelel a fenntarthatóság gazdasági, ökológiai és társadalmi-szociális szempontjainak; valamint olyan beavatkozásokat azonosítanak, amely segíthet elvezetni egy ilyen irányba. Eközben pedig elkezdik átlátni a sport és a fenntarthatóság bonyolult összefüggéseit.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az egész kurzus a társadalmi és ökológiai fenntarthatóság erős megközelítésére épül, miszerint az emberi tőke nem helyettesítheti a környezeti tőkét, és a gazdasági fenntarthatóság nem mehet a társadalmi igazságosság vagy a környezeti fenntarthatóság kárára.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
 A hallgató megérti a sport és fenntarthatóság összefüggéseit
 A hallgató megismeri a backcasting, mint részvételi tervező, döntéstámogató jövőkutató módszer folyamatát


Képesség:
 A hallgató képes azonosítani és értelmezni a sport és fenntarthatóság összefüggéseit, azok eltérő megközelítéseit
 A hallgató képes egy részvételi döntési folyamatban olyan reflexióra, amely segíti önmaga és környezete felismerési, visszacsatolási és tanulási folyamatait
 A hallgató képes egy részvételi folyamatban a megfelelő vitakultúra szerinti konszenzuális döntés meghozatalára
 A hallgató képessé válik olyan kritikai gondolkodásra, amely alapján észreveszi egy sportszervezet vagy sportvállalkozás fenntarthatósággal kapcsolatos intézkedéseinek előnyeit és hátrányait


Attitűd:
 A hallgató nyitottsággal, természetes kíváncsisággal és más szempontokkal és nézetekkel szembeni elfogadással értelmezi a körülötte lévő fenntarthatóságra irányuló gazdasági és társadalmi folyamatokat; valamint ezekben a részvételi döntéshozatal fontosságát
 A hallgató a körülötte lévő gazdasági és társadalmi folyamatok elemzése és menedzselése során nyitott- és rendszerben való gondolkodásra törekszik
 A hallgató elfogadja a fenntarthatósággal kapcsolatos folyamatok komplexitását, valamint a nézőpontok fontosságát
 A hallgató belső és külső jobbító szándékkal értelmezi a sportszervezetekben vagy a társadalmi szinten megjelenő fenntarthatóság érdekében folytatott erőfeszítéseket


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: