Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NBK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Ellátási lánc menedzsment
A tantárgy neve (angolul):Supply chain management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden félében
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gelei Andrea

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Gyakran halljuk, hogy a verseny ma már ellátási láncok és nem vállalatok szintjén zajlik. A kurzus alapvető célja, hogy mögé nézzen ennek az állításnak. Bemutatja az ellátási láncnak és menedzsmentjének alapfogalmait, főbb menedzsment koncepcióit, értelmezi azok kapcsolatát a vállalat értékteremtő folyamataihoz, kiemelten a vállalat logisztikai rendszeréhez. A kurzus a témakört menedzsment szempontból, a vezetői döntéseken keresztül tárgyalja. A tárgy során a hallgatók megismerik az ellátási láncok tudatos menedzsmentjének stratégiai jelentőségű döntéseit, azok kihívásait, és megoldási módjait. Tárgyaljuk az alapvető ellátási lánc típusokat és azok menedzsmentjének speciális eszközrendszerét. Kiemelten tárgyaljuk a globalizáció hatásait az ellátási láncokra, mint speciális üzleti hálózatokra. A gazdaság hálózatosodásának következménye az üzleti kapcsolatok megfelelő kezelésének felértékelődése, így ez a témakör is kiemelt részét jelenti a tematikának.

A fenntarthatóság szempontjai:
A hatékony ellátásilánc-menedzsment jelentősen hozzájárul az erőforrásfelhasználás minimalizálásához, így egyszerre járul hozzá a gazdasági és a környezeti fenntarthatósághoz.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató értelmezni tudja az ellátási lánc menedzsmentjéhez szükséges alapfogalmakat, be tudja mutatni a közöttük lévő hasonlóságokat és különbözőségeket; átlátja a globális ellátási láncok struktúráját befolyásoló tényezőket és azok kapcsolatrendszerét.
Összefüggéseiben ismeri az ellátási lánc meghatározó szereplő típusait és azok kapcsolódásainak menedzsment problémáit; ismeri az ellátási láncban megjelenő üzleti kapcsolatok alaptípusait, jellemzőit, azok kialakításának gazdasági feltételeit és menedzsment eszközeit.
Tisztában van a vállalati határokon átívelő ellátási lánc folyamatokkal és azok menedzsment kihívásaival; ismeri a GS1 ellátási láncokat támogató szabványrendszer felépítését és a fő szabványtípusokat; tisztában van az ellátási láncok speciális típusaival és az azok kezeléséhez szükséges legjobb gyakorlatokkal; ismeri az ellátási lánc szintű teljesítmény fogalmát, összetevőit és mutatószámait.
Az ellátási lánc szintjén összefüggéseiben értelmezi az erőforrástervezési módszerek közötti viszonyrendszert, azok belső és külső ellátási lánc szinten megjelenő tervezési eszközrendszerét; azonosítja az ostorcsapás- hatás jelenségét, megnevezi annak elemeit, azonosítja kialakulásának okait és kezelésének legfontosabb eszközeit.
Ismeri az ellátásilánc-menedzsment és a marketing, értékesítés közötti kapcsolatrendszert. Látja a diszciplínák és azok vállalati működése közötti feszültségeket, és azok feloldásához kapcsolódó legjobb gyakorlatokat.


Képesség:
A hallható fel tud térképezni komplex ellátási láncokat; meg tud fogalmazni az ellátási lánc struktúrájának alakításához releváns javaslatokat.
Képes azonosítani az ellátási láncok szereplőit, a közöttük zajló reálfolyamatokat és létrejövő kapcsolatokat; feltárja az ellátási láncban megjelenő üzleti kapcsolatok fontos tartalmi jellemzőit, a releváns kapcsolati jellemzőket értékeli és ezek alapján olyan javaslatokat állít össze, melyek hozzájárulnak a hatékonyabb és eredményesebb kapcsolatmenedzsmenthez.
Fel tudja térképezni a vállalaton, mint elemzési egységen túlmutató, összetettebb elemzési egységeket; meg tud fogalmazni azok elemzése révén az adott összetett elemzési egység teljesítményére pozitívan ható fejlesztési javaslatokat tenni; fel tudja tárja a vállalatközi reálfolyamatokban megjelenő hatékonytalanságok forrásait és fejlesztésére alkalmas eszköztárat képes kialakítani.
Az egyes ellátási lánc típusok számára testre szabott fejlesztési és menedzsment javaslatokat tud összeállítani; feltárja a vállalati határokon túlnyúló, összetettebb elemzési egységeknek a teljesítményét, annak releváns dimenzióit azonosítja, azok mérésére megfelelő mutatószám rendszert alakít ki;
Az ellátási lánc és kapcsolódó releváns elemzési szinteken fel tudja tárni az erőforrástervezés gyakorlatát, képes ennek a gyakorlatnak az értékelésére, legjobb gyakorlattal való összehasonlítására és meg tud fogalmazni olyan koherens javaslatrendszert, melyen keresztül a feltárt aktuális gyakorlat fejleszthető.


Attitűd:
A hallgató a kurzus elvégzése után törekszik arra, hogy a hatékonyság rendszerszintű forrásait feltárja, és mind a vállalat, mind az ellátási láncok szintjén ezeket döntései során alkalmazza.
Érzékeny a gazdaság globalizációjából adódó veszélyekre, de látja azok pozitív hatásait is.
Kritikusan képes az ellátási láncok adott gyakorlatának elemzésére és törekszik azok gazdasági, környezeti és szociális fenntarthatósági szempontok szerinti fejlesztésére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: