Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA23NAK34M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Haladó makroökonómia I.
A tantárgy neve (angolul):Intermediate Macroeconomics I.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincs előtanulmányi kötelezettség, de a tananyag megértéséhez szükséges az alapszakos tanulmányok során elsajátított közgazdasági alapfogalmak és matematikai eszköztár ismerete.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Szabó-Bakos Eszter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a modellépítési eszköztár bővítése a növekedéselmélet releváns kérdésein keresztül. Mivel a mesterszakon ez az első makroökonómia tárgya a hallgatóknak, így a különböző alapszakos háttérrel rendelkező hallgatók egységes szintre hozása is a tárgy célja.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus elvégzésével a hallgató olyan tudásra tehet szert, melyet a későbbiek során (következő félévek tantárgyai, szakdolgozat, stb.) is alkalmazni tud majd.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. Rendelkezik a közgazdaságtan területén jelentkező problémák beazonosításához és megoldásához szükséges szakértői tudással. Ismeri és érti a közgazdaságtan és a tudományos munka szakmai és etikai normáit. Ismeri a problémafelismerés-, -megfogalmazás- és -megoldás korszerű, elméletileg is igényes modellezési módszereit és azok korlátait.


Képesség:
Képes önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat megfogalmazni, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is. Képes a társadalmi és üzleti problémák közgazdasági szempontú elemzésére, önálló megfogalmazására.Képes magyar és idegen nyelven elméleti, módszertani és ténybeli forrásokat feltárni, szakterületének, a szakterület szerint releváns kapcsolódó tudományoknak a szakmai közleményeit követni.


Attitűd:
Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt. Probléma-centrikus látásmóddal, problémamegoldó gondolkodással rendelkezik, kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során. Ismeri a közgazdaságtani elemzés alapvető értékeit és normáit, törekszik azok kritikai értelmezésére és fejlesztésére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: