Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA23NAK42B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Empirikus közgazdasági elemzések Stata-ban
A tantárgy neve (angolul):Empirical economics using Stata
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Makroökonómia (4MA23NAK22B); Ökonometria I. (4ST14NAK26B)
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Tőkés László János

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja kettős. Egyrészt a különböző mikro- és makroökonómiai alaptárgyakban elsajátított elméleti ismeretek empirikus aspektusának hangsúlyozása, azok aktív vizsgálata. Másrészt pedig a Stata ökonometriai szoftver használatának elsajátítása. A hallgató a félév során jártasságot szerez különböző releváns empirikus közgazdasági kérdések Stata-ban történő felírásában és megválaszolásában. A kurzus alapvetően az alkalmazott közgazdaságtan alapszak képzési hálójához illeszkedik, az ott szerzett tudást bővíti és mélyíti.

A fenntarthatóság szempontjai:
A félév során megoldandó feladatokban hol mélyebben, hol csak érintőlegesen, de megjelenítésre kerülnek az UNESCO fenntartható fejlődési céljai.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tisztában van a következő fogalmak pontos jelentésével: adatbázis, változó, megfigyelési egység, populáció, minta.
Átlátja a következő adatbázistípusok közötti különbségeket: keresztmetszet, idősor, ismételt keresztmetszet, panel.
Érti a Stata alapvető logikáját, az általános szintaxis felépítését, ismeri a Stata-ban rejlő lehetőségeket.
Érti a korreláció és az okság közötti különbséget, tudja, hogy mi az az instrumentális regresszió, fix hatásos regresszió.


Képesség:
Képes különböző mikro- és makrogazdasági kérdések empirikus megválaszolására.
Magabiztosan értelmezi a különböző regressziós modellek eredményeit.
Képes releváns gazdasági kérdéseket és az ahhoz vezető válaszokat a Stata nyelvén megfogalmazni.
Rutinszerűen használja az alapvető leíró statisztikai parancsokat Stata-ban, és képes azok értelmezésére.
Képes megtervezni és megvalósítani egy empirikus elemzést a Stata szoftvert használva.
Képes önállóan feldolgozni egy alapszintű ökonometriai eszközöket használó empirikus cikket.


Attitűd:
Érdeklődik az empirikus kutatások iránt.
Belátja a közgazdasági elméletek empirikus tesztelésének fontosságát.
Kritikus az empirikus elemzésekkel szemben.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: