Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51NAK01O
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügytan
A tantárgy neve (angolul):Basics of Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+1
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Kürthy Gábor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A Pénzügytan tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a pénzügyi intézményrendszer funkcióit - a fizetések és elszámolások mőködtetését, a makro- és mikroszintű finanszírozást és a pénzügyi kockázatkezelés alapjait. A kurzus céja továbbá, hogy a közgazdasági alapokat (mikro- és makroökonómia) alapvető pénzügyi összefüggésekkel kiegészítve teljesebb képed adjon a hallgatóknak a gazdaság egészének a működéséről.

A fenntarthatóság szempontjai:
A makrogazdasági fenntartható egyensúlyi növekedés egyik kritikus pontja a pénzügyi szféra működése. A pénzügyi gondolkodás, optimalizálás néhány területen gyökeresen más, mint a közgazdasági, mivel itt egy látszólag korlátlanul rendelkezésre álló erőforrással - a teremtett pénzzel - való gazdálkodás alapjait kell megtanulni. A tantárgy keretében kiemelten foglalkozunk azokkal a kockázatokkal, amelyek ehhez az optimalizáláshoz kapcsolódnak, s amelyek figyelmen kívül hagyása - ahogy több gazdaságtörténeti példán keresztül tapasztaltuk - veszélybe sodorhatja a fenntartható fejlődést.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a pénzügyi intézményrendszer funkcióit (fizetés és elszámolás, finanszírozás, kockázatkezelés).
Ismeri a pénzteremtés alapjait.
Ismeri a kétszintű bankrendszer működését, a bankok kozkázatait és azok kezelésének alapvetéseit.
Imseri a bankon kívüli pénzügyi közvetítőrendszer intézményeit, termékeit és a kereskedési színtereket (első- és másodlagos piacok, azonnali és határidős piacok).
Ismeri az államháztartás bevételi és kiadási oldalának szerkezetét.
Ismeri a legfontosabb adónemeket (hozzáadottérték-adó, jövedelemadók, járulékok) és a köztük lévő összefüggéseket.
Ismeri a nyitott gazdaság finanszírozási összefüggéseit, a tőkeáramlási mátrixot.
Ismeri a devizapiaci alapfogalmakat és összefüggéseket, a devizaárfolyamok rövid- és hosszútávú alakulásának tényezőit.

Ismeri a gazdasági és pénzügyi intézmények rendszerét, működésük elveit és folyamatait.
Ismeri a nemzeti és nemzetközi gazdasági (benne kiemelten az európai unió) és pénzügyi rendszer működésének törvényszerűségeit, a gazdasági folyamatok szervezésének és irányításának alapelveit és módszereit.
Ismeri a matematikai közgazdaságtani és pénzügyi kommunikáció szakszerű és hatékony írásbeli és szóbeli, valamint információs technológiai, elektronikus formáit.


Képesség:
Képes a bankmérleg elemzésére, az alapvető kockázatok kiolvasására és képes javaslatot tenni a kockázatok mérséklésére.
Képes elemezni a tőzsdei ajánlati könyvet, az ajánlatok alapján képes meghatározni a tranzakciós volument és az áralakulást folytonos és szakaszos kereskedés esetén is.
A megadott szabályok alapján képes kiszámolni a legfontosabb adónemek esetében az adózási kötelezettséget.
Képes megtervezni egyszerű keretben az államháztartás bevételi oldalát.
Elemezni tudja a Fizetési mérleg összefüggéseit, képes megmondani, hogy egyes nemzetközi tranzakciók milyen hatással lesznek a gazdasági külső finanszírozási egyenlegére.
Elemezni tudja a tőkeáramlási mátrix adatait, képes arra, hogy makrogazdasági, makropénzügyi és mérlegadatok alapján összeállítsa a gazdaság tőkeáramlási mátrixát.

Képes a közgazdasági és pénzügyi elemző, előrejelző és modellalkotási tevékenységre, a közgazdasági folyamatok és problémák modellszintű megfogalmazására, az így nyert, vagy más szakértőktől átvett modellek előrejelzési célú felhasználására és továbbfejlesztésére.
Képes a stratégiai jellegű gazdaság- és pénzügy-politikai problémák felismerésére, illetve a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a gazdasági és pénzügyi folyamatok tervezésével és irányításával kapcsolatos feladatok megoldására, gazdaság-pénzpolitikai alternatívák kidolgozásának elősegítésére, azok várható hazai és nemzetközi hatásának elemzésére.
Képes a gazdasági és pénzügyi elemzési módszereket innovatívan és kreatívan alkalmazni.


Attitűd:
Tudatosan figyeli a makropénzügyi folyamatokat, hogy azok alapján is elemezze mikrokörnyezetének (háztartás, vállalat, költségvetési intézmény) gazdálkodását.
Érdeklődik a pénzügyi közvetítőrendszer új termékei, folyamatai és intézményei iránt.
Tudatosan összekapcsolja pénzügyi és közgazdasági ismereteit, hogy jobb döntéseket hozzon.

Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt (különös tekintettel a matematikai közgazdaságtani és pénzügyi területen).
Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, fogékony az új ismeretek befogadására és elkötelezett saját ismereteinek, szaktudásának élethosszig tartó fejlesztése mellett.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: