Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51NAK45M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Bevezetés a numerikus pénzügyekbe
A tantárgy neve (angolul):Introduction to Numerical Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Heti 1 sáv előadás és 2 sáv számítógépes gyakorlat
Kreditérték:7
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)210
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Kalfmann Petra

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Megismertetni a hallgatókat
- a pénzügyi folyamatok makrogazdasági kereteivel.
- a részvények, kötvények és származtatott termékek, illetve ezekből képzett portfóliók lehetséges árazási modelljeivel és ezek kapcsolataival.
- a termékekben rejlő kockázatok azonosítása és mérési lehetőségeivel, a sztochasztikus pénzügyi folyamatok elemzésének numerikus módszereivel.
- a hasznosságmaximalizálással és a pénzügyi paritás-összefüggésekkel mint elméleti keretekkel.

A fenntarthatóság szempontjai:
Ez a tárgy részben matematikai, részben pénzügy-technikai jellegű, így a fenntarthatósági szempontok (nemek egyenlősége, szegénység, stb.) bár fontosak, csak igen közvetetten köthetők hozzá.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak ismerniük kell a
- a pénzügyi közvetítő rendszer működését leíró elméletek főbb állításait és módszereit, különösen azok
matematikai alapjait;
- a befektetési döntéseket alakító tényezőket, az egyes döntések komplex kölcsönhatásának rendszerét és az azok gyakorlati
elemzésére alkalmas modelleket, módszereket;
- a pénzügyi szaknyelvet (angolul és magyarul), annak esetenkénti sajátosságait;
- részvények, kötvények, értékpapírok, határidős ügyletek, opciós ügyletek, csereügyletek használatával, árazásaival kapcsolatos alapvető modelleket, ezek összefüggéseit.


Képesség:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak alkalmasnak kell lenniük
- elemző, előrejelző és modellalkotási tevékenységre;
- a befektetési döntésekhez szükséges eszköztár magabiztos és önálló alkalmazásra, igényes elemző és döntés-előkészítő munkára a gazdasági és pénzügyi intézményrendszer különböző területein és szintjein;
- a tanult numerikus módszerek készségszintű használatára;
- önálló és csoportmunka végzésére;
- a nemzetközi szakirodalom feldolgozására.


Attitűd:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak
- elkötelezettnek kell lennie a minőségi munkavégzés iránt;
- be kell tartania a szakma etikai normáit;
- fogékonynak kell lennie új ismeretek befogadására és elkötelezettnek kell lennie ismeretei, szaktudása élethosszig tartó fejlesztése mellett;
- önálló munka esetén követnie a tudományos tevékenységre jellemező etikai normákat;
- csoportmunka esetén nyitottnak és konstruktívnak kell lennie;
- érdeklődőnek kell lennie a kapcsolódó szaktudományok iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: