December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:5KO10NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Tanulás és kutatásmódszertan
A tantárgy neve (angolul):Learning and Research Methodology
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartá Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Neulinger Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók megismertetése a felsőfokú tanulmányokban nélkülözhetetlen tanulási technikákkal, a kézikönyvekben és adatbázisokban való hatékony kereséstől kezdve, a jegyzetelésen keresztül, a vizsgákra való céltudatos felkészülésig. További cél, hogy a hallgatók kialakítsák az önálló szakmai munkához szükséges módszertani jártasságot, hogy megismerkedjenek az anyaggyűjtés, továbbá a dolgozatírás formai és tartalmi követelményeivel, az „állítás-bizonyítás” elválaszthatatlanságától a hivatkozási szabályokig. A középpontban a hallgatók problémakereső- és megoldó készségének a módszeres fejlesztése, a kreatív, kombinatív, kísérletező gondolkodás ösztönzése és a kritikai látásmód erősítése áll. Célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést a tények és a tapasztalatok iránt. Fontos cél a hallgatók önkifejezési képességének erősítése, kommunikációs eszköztárának gyarapítása, amely nemcsak a sikeres egyetemi szerepléshez nélkülözhetetlen, hanem a későbbi szakmai sikerek eléréshez is.

A fenntarthatóság szempontjai:
A marketingben általánosan megjelenő elv ehhez a tárgyhoz is kapcsolódik "az egészséges életet és a jólét biztosítása minden korosztály számára" témakör kapcsán, amelyet a Tanulás és Kutatásmódszertan oktatása során is figyelembe veszünk.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az egyetemi oktatás kereteit
Tisztában van azzal, mit vár el az egyetemtől és mit vár el saját magától


Képesség:
El tudja helyezni magát az egyetemi rendszerben
Azonosítani tudja a tanulmányait érintő egyetemi folyamatokat és szereplőket
Azonosítani tudja saját céljait és elvárásait
Képes meghatározni és megfogalmazni, hogy mit vár el az egyetemtől


Attitűd:
Elfogadja az egyetemi rendszer működését, az egyetemi szabályokat és folyamatokat
Önkritikus módon tud viszonyulni saját elvárásaihoz és képességeihez
Érdeklődik az egyetem nyújtotta lehetőségek iránt
Nyitott az egyetemi folyamatok és szereplők megismerésére

Tudás:
Különbséget tud tenni formális és informális kommunikáció között
Tisztában van az egyetemi kommunikáció sajátosságaival
Ismeri a hivatalos levelezés szabályait
Ismeri a megszólítási formulákat


Képesség:
Képes felismerni a formális és informális kommunikáció eszközeinek, tartalmának és stílusának különbségeit
Azonosítani tudja az egyes kommunikációs formákat (formális vagy informális)
Képes értelmezni a kommunikációs formákat az egyetemi életre/tanulmányokra vonatkozóan
Képes hivatalos levelet írni


Attitűd:
Szem előtt tartja az egyetemre jellemző és az egyetemen elfogadható kommunikációs stílus követelményeit
Belátja, hogy a különböző szituációkhoz különböző kommunikációs stílusok társítására van szükség

Tudás:
Ismeri a tanulási stílusokat, azok jellemzőit
Ismeri a külső és belső motiváció fogalmát


Képesség:
Azonosítani tudja az egyes tanulási stílusokat
Képes meghatározni saját tanulási stílusát
Képes megkülönböztetni a külső és belső motivációt
Képes értelmezni a külső és belső motiváció fogalmát saját és mások céljaira
Képes megfogalmazni saját céljait és motivációit


Attitűd:
Igénye van az önismeretre
Fogékony saját és mások tanulási stílusának megismerésére
Érdeklődik a motivációs lehetőségek iránt
Fontosnak tartja saját motivációinak megismerését

Tudás:
Összefüggéseiben tudja értelmezni az időgazdálkodás fogalmait, az időgazdálkodás szerepét saját egyetemi feladataiban
Ismeri a hatékonyság fogalmát
Ismeri a hatékony munkavégzés és időgazdálkodás módszereit
Ismeri a csoportos és egyéni munka közötti különbséget, a különböző munkaformák sajátosságait


Képesség:
Képes összefüggéseiben látni a hatékonyság és időgazdálkodás fogalmait
Alkalmazni tudja a tanult időgazdálkodási technikákat
Képes felismerni, hogy számára mely időgazdálkodási technika lehet alkalmas
Azonosítani tudja saját időgazdálkodási jellemzőit (mikor a leghatékonyabb, milyen körülményekre van szüksége a sikeres tanuláshoz, milyen módon veszít hatékonyságából stb)
Képes megkülönböztetni az egyéni és csoportmunka követelményeit, a hozzájuk szükséges attitűdöt, időt, stb


Attitűd:
Fontosnak tartja a hatékony munkavégzést
Igénye van saját munkájának jobbá, hatékonyabbá tételére
Önkritikus saját időgazdálkodásával kapcsolatban
Érdeklődik az időgazdálkodási technikák iránt
Szem előtt tartja a különböző munkaformák sajátosságait

Tudás:
Azonosítani tudja a tudományos dolgozat tartalmi és formai elemeit, követelményeit
Különbséget tud tenni az írásbeli műfajok között (például esszé, szakdolgozat, blogbejegyzés stb)


Képesség:
Képes felismeri az egyes írásbeli műfajokat
Képes felismerni a tudományos műfaj sajátosságait, az alapján be tudja azonosítani, hogy egy írásbeli anyag tudományos-e vagy sem
Alkalmazni tudja a tudományos dolgozattal szemben nyújtott követelményeket a saját munkájában is
Képes hivatkozásjegyzéket készíteni


Attitűd:
Fontosnak tartja a tudományos műfaj megismerését
Belátja, hogy a tudományos műveknek sajátos követelményei vannak
Munkájában szem előtt tartja a tudományos műfaj sajátosságait
Igénye van a tudományos művekben való elmélyülésre

Tudás:
Ismeri az egyetemi könyvtári adatbázisokat
Tisztában van az egyetemi tanulmányok elvégzéséhez szükséges források lelőhelyével, a könyvtár nyújtotta lehetőségekkel
Ismeri az alapvető kutatási módszereket és azok jellemzőit
Tisztában van a kutatási módszerek előnyeivel és hátrányaival


Képesség:
Képes felismerni a források szükségességét
Képes megkülönböztetni az egyes adatbázisokat (tartalmuk, előnyeik szerint)
Alkalmazni tudja a megtanult keresési folyamatokat
Képes megállapítani egy-egy kutatás kvalitatív vagy kvantitatív jellegét, alapvető sajátosságait (pl. adatok frissessége)


Attitűd:
Nyitott az egyetemi adatbázisok használatára (a számára eddig ismert kereső szolgáltatásokon túl)
Érdeklődik a könyvtár nyújtotta lehetőségek iránt
Fogékony a tudomány forrásokra
Kész új adatbázisok megismerésére és használatára
Kritikus az ismeretlen és/vagy nem tudományos forrásból jövő információkkal szemben

Tudás:
Tisztában van az adatvizualizáció jelentőségével és szükségességével
Összefüggéseiben tudja értelmezni az adatvizualizáció célját és eszközeit
Ismeri az adatvizualizációs lehetőségeket


Képesség:
Alkalmazni tud legalább egyféle adatvizualizációs technikát
Képes értelmezni a vizualizált adatok tartalmát


Attitűd:
Nyitott a technológiai újdonságokra
Belátja az adatvizualizáció szükségességét és a benne rejlő lehetőségeket

Tudás:
Tisztában van az egyetemi oktatás során készítendő prezentációk formai és tartalmi követelményeivel
Ismeri a különböző prezentációs célokat és stílusokat


Képesség:
Képes saját előadás megtartására
Képes a prezentáció tartalmi és formai elkészítésére
Képes a célokat és az alkalmazott eszközöket (stílus, háttéranyag, szemléltető eszközök) összehangolni


Attitűd:
Nyitott a technológia nyújtotta lehetőségekre
Nyitott a kreatív megoldásokra
Fontosnak tartja az alapvető szabályok betartását (pl. időkorlát)


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: