December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7FI01NDV05B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Gazdaságpszichológia
A tantárgy neve (angolul):Economic Psychology
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodnár Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Tudományos ismeretek a gazdaságpszichológia köréből. A hallgató képes különbséget tenni a normatív és a leíró gazdasági viselkedés között. A gazdaságpszichológia integráló szemléletének elsajátítása megnyilvánul a gazdasági viselkedés ellentmondásainak felismerésében és a tudományosan megalapozott elméleti magyarázat adekvát alkalmazásában. A hallgató képessé válik a gyakorlatban alkalmazni a gazdaságpszichológiai ismereteket és önállóan véleményt alkotni.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerik azokat alapvető pszichológiai jelenségeket (a kognitív feldolgozás, a motivációk, a személyiséglélektan, a szociálpszichológia területéről), amelyek a tradicionális közgazdaságtani elméletek törvényszerűségeit, modelljeit árnyaltabbá teszik, vagy vitatják.. Elsősorban individuális fókuszból, integrációs céllal, gyakorlati példák segítségével mutatjuk be azokat az elméleteket, amelyek a gazdaságpszichológia mainstream irányzatához tartoznak. Középpontban állnak azok a tudományosan megalapozott megjósolható gazdasági viselkedési kimenetek, amelyek nem állnak összhangban a matematikai, logikai, hasznossági modellekkel. Az ellentmondások feloldási lehetőségei közös gondolkodásra sarkallja a hallgatókat, ezáltal interaktívvá válik az előadás.
A posztmodern fogyasztás és a Z generáció piaci megjelenésének hatásait bemutatva elemezzük a gazdasági szervezetek reakcióit és a kívánatos - lehetséges pozitív hatásokra koncentrálva felvázoljuk a jövő útjait.
A döntéshozatal szisztematikus torzításait foglaljuk össze a heurisztikus gondolkodás típusainak bemutatásával, a kilátáselmélettel, az érzelmek és az intuíció erejének áttekintésével.
A versengés-kooperáció, altruizmus gazdaságpszichológiai megközelítéséhez a játékelméleti megközelítésből indulunk ki, melyben a bizalom, a konstruktív-problémamegoldó szemlélet lehetőségeit és korlátait vizsgáljuk. Bemutatjuk a tömegek bölcsességén és a mátrix szervezetek kreativitásában rejlő lehetőségeket.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az egyes pszichológiai iskolák (Gestalt, Behaviorista, Pszichoanalitikus, Kognitív és Viselkedéses Közgazdaságtani) megközelítési módszereit és a gazdasági viselkedés megértéséhez való hozzájárulásukat.

Érti és ismeri a gazdaság befolyásolására használt pszichológiai módszereket.

Ismeri a posztmodern fogyasztás jellegzetességeit, a média befolyásolás törvényszerűségeit és a közösségi háló használatából eredő pszichológiai torzításokat.


Képesség:
Képes a gazdasági tevékenység (piackutatás, szervezeti struktúra kialakítás, sales munka és versenytárs elemzés, valamint a szervezeti kreativitás kiaknázása) során megjelenő problémákat azonosítani és a döntések optimalizálására módszereket választani.

Képes a gondolkodási és döntési heurisztikák felismerésére.

Képes a gondolkodási torzítások kiküszöbölésének módszereit alkalmazni.

Ismeri a manipulatív módszerek elleni védekezést és képes felismerni az érzelmi döntéseket


Attitűd:
Gyanakvással fogadja a manipulációt és keresi a megfelelő információkat a jobb döntések előkészítéséhez és szervezeti elfogadtatásához.

Keresi a tényeket és képes megkülönböztetni a hangos kisebbséget a józan, ám csendes többségtől.


Figyel és elemez mielőtt döntene, de tudja, hogy az érzelmekre és intuíciókra minden embernek szüksége van.

Kíváncsi.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: