Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7FI01NDV70B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Etika alapjai
A tantárgy neve (angolul):Introduction to Ethics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Toronyai Gábor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az etika előadássorozat célja, hogy anyagának végiggondolása révén az egyetem értelmiségképző feladatának teljesüléséhez járuljon hozzá. Bővítse a műveltséget, fejlessze a világban való tájékozódás képességét általában, különösen pedig segítse a jelenkori erkölcsi sokféleség világában való eligazodást. Hozzásegíthet az önismerethez és az erkölcsi érzék fejlődéséhez a tizennyolc erényként tárgyalt jellemvonás értelmének tisztázása révén. Az ökológia etikai (és filozófiai) dimenziójával való megismerkedés pedig a hallgatókat „környezettudatos”, a fenntartható fejlődésre tekintettel lévő felelős és tájékozott gondolkodásra ösztönözheti.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy keretében az alábbi fenntarthatósági szempontok integrálhatók:
Méltányos társadalom:
"3. Az egészséges élet és a jólét biztosítása minden korosztály számára.
4. Lehetővé kell tenni a befogadó, igazságos és minőségi oktatást, valamint az egész életen át tartó tanulást mindenki számára.
5. Biztosítani kell a nemek közötti egyenlőséget.
10. Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között."

Hosszú távon élhető környezet:
"8. Biztosítani kell a tartós, átfogó és fenntartható fejlődést,
11. A városok és az emberi települések befogadó, biztonságos, és fenntarthatóvá tétele.
12. Biztosítani kell a fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat.
13. Sürgős intézkedéseket kell megtenni az éghajlatváltozás és annak hatásai elleni küzdelemben (az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének figyelembevételével).
14. Elő kell segíteni az óceánok, a tengerek és a tengeri erőforrások megőrzését és fenntartható használatát a fenntartható fejlődés érdekében.
15. Biztosítani kell a szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának védelmét, helyreállítását és elő kell mozdítani a fenntartható erdőgazdálkodást. Fontos az elsivatagosodás elleni küzdelem.
16. Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében. "


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató legalább intellektuálisan tisztában van a felnőtt és érett személyiségként folytatható ésszerű életvezetés jellembeli feltételeivel.
Ismeri a 2500 éves nyugati gondolkodástörténeti hagyomány által kiemelt erények értelmét és jelentőségét az emberként élhető helyes és jó élet szempontjából általában véve. Ismeri tehát a következő erények szerepét az életvezetésben: mértékletesség, okosság, bátorság, igazságosság, nagylelkűség, részvét, irgalmasság, hála, alázat, egyszerűség, türelem, tisztaság, szelídség, jóhiszeműség, humor és szeretet.
A hallgató tájékozott az ökológiai problémakör erkölcsi problémái és a környezettudatos gondolkodás alternatívái tekintetében.


Képesség:
A hallgató képes életvezetési problémákat -a sajátjait is- az ember számára általában véve élhető helyes és jó élet horizontján komplexen -önmaga, a társadalom, az emberi élet szempontjából - átgondolni és a lehetséges cselekvési alternatívákat sokoldalúan megfontolni.
Képes a környezettudatos, a fenntartható fejlődésre tekintettel lévő felelős és tájékozott gondolkodásra.


Attitűd:
Jól megfontolt döntéseken és elhatározásokon alapuló ésszerű és minden érintett szempontját méltányosan figyelembe vevő cselekvésre törekszik az élet minden területén.
Az egyéni, a gazdasági és a társadalmi döntések mérlegelésekor elsőbbséget ad a környezeti szempontok, a fenntartható fejlődés felelős figyelembe vételének.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: