Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7IL50NNVA4B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Spanyol (szakmai előkészítő, t.mentes)/1
A tantárgy neve (angolul):Spanish Language/1
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
6
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:spanyol
Előtanulmányi kötelezettségek:2 félév spanyol szakmai előkészítő kezdő heti 6 órás kurzus, vagy e kurzus leírásának megfelelő nyelvtudás
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Tóth Eszter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók A2+ - B1 szintről a 2. félév végére B2-es szintű spanyol nyelvtudásra tesznek szert. A kurzus az általános nyelvi témákon túl szaknyelvi (pl. banki szolgáltatások, telekommunikáció, környezetvédelem, munkaerőpiac) anyaggal is bővíti a hallgatók lexikai tudását.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az oktatás folyamán a hallgatók számára elérhető és megfizethető árú nyomtatott tankönyvet biztosítunk, ezzel a minimálisra csökkentjük a papír alapú tananyagok használatát. Ösztönözzük a digitális tananyagok, a telekommunikációs és elektronikus eszközök használatát.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus elvégzése után a hallgató birtokában lesz mind annak a nyelvtani, lexikális és országismereti tudásnak, amelyek segítségével a nyelvi alapkészségek (hallás utáni és olvasott szöveg értése, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség) mindegyikét B2-es szinten tudja gyakorolni. Ezen túl olyan szakmai ismereteket és a hozzá tartozó szókincset szerez, amely túlmutat az általános nyelvhasználaton.


Képesség:
A kurzus elvégzése után a hallgató képes B2-es szinten különösebb nehézség nélkül, rutinszerűen, súlyos nyelvtani hibák nélkül, szép kiejtéssel, normál beszédtempóban kommunikálni szóban és írásban. Tud tájékoztatást kérni és adni, beszámolni személyes és közérdekű eseményekről, és képes érvényesíteni az érdekeit a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával. Általános nyelvi és egyszerűbb szakmai témákban képes nyelvileg nem túl bonyolult újságcikkeket olvasni és értelmezni, véleményt alkotni és érvelni. Írásban le tud fordítani spanyolról magyarra, szótár segítségével a B2-es szintnek megfelelő szövegeket. Megadott témáról spanyol nyelvű források felhasználásával képes viszonylag összetettebb szövegalkotási feladatokat végrehajtani, ill. kb. 10-15 perces előadást készíteni és hallgatóság előtt vázlat alapján megtartani.


Attitűd:
Minden lehetőséget kihasznál nyelvtudása fejlesztésének érdekében. Kreatívan és aktívan vesz részt az órai társalgási gyakorlatokban, segítve ezzel saját és társai nyelvi fejlődését. Saját munkáját és a nyelvtanuláshoz való hozzáállását önkritikusan szemléli, kész a hibáit kijavítani. Tanárától szükség esetén segítséget kér, a tanár útmutatásait és észrevételeit saját nyelvi fejlődése érdekében megszívleli.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: