Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7IL50NNVD5B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Orosz (ált., felső, térítéses)/1
A tantárgy neve (angolul):Russian Language/1
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:0
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)0
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:
Az oktatás nyelve:
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Mágocsi Nyina

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja az általános tárgyalóképes nyelvtudás elmélyítése az un. értelmiségi társalgás témaköreiben, a
négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a hallgatók előkészítése arra, hogy a szakjuknak megfelelő szaknyelvi
ismeretekkel képesek legyenek nyelvtudásukat bővíteni és felsőfokú nyelvvizsgát tenni.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Rendelkezik az országismeret, a fenntartható fejlődés, a multikulturális társadalom, a munka világának
perspektívái, a kultúra és sport, a tömegkommunikáció témakörök magas szintű szókincsével. Tájékozott az
egyes témakörök tartalmi kérdéseiben.


Képesség:
Alkalmazza a tanult szókincset, a szóbeli és írásbeli kommunikációs formákat (szöveg tartalmi összefoglalása,
téma kifejtés, szerepjáték, érvelés, írásbeli szövegalkotás, nyelvismereti feladatok megoldása).


Attitűd:
Igénye van a megszerzett tudása bővítésére, önállóan keres és kritikai szemlélettel dolgoz fel az egyes
témákhoz kapcsolódó cikkeket.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:orosz általános felső C1 1. félév


Tudás:
Tájékozott az orosz társadalom, közélet és kultúra aktuális kérdéseiben. Véleménye kifejtéséhez a választékos
szókincset aktívan használja.


Képesség:
Hétről hétre a szintnek megfelelően, igényesen elkészíti a tárgyalt témához kapcsolódó íráskészség feladatokat,
az órán aktívan részt vesz, véleményt nyilvánít.


Attitűd:
Növekvő igénye van önállóan információt szerezni, feldolgozni, értékelni és prezentálni.