Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NBK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi politika elmélete
A tantárgy neve (angolul):Theory of International Politics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
4/0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Szűcs Anita

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus a mesterképzés alapozó, bevezető jellegű kurzusa. A kurzus célja, hogy a hallgatók az alapképzésen megszerzett ismereteikre támaszkodva tovább mélyítsék ismereteiket a világpolitikával kapcsolatban jelenleg folyó tudományos vitákról. Fontos, hogy leendő külpolitikai szakértőként bármely kérdéssel kapcsolatban az akadémiai álláspont(ok)hoz képest tudják saját álláspontjukat meghatározni. A kurzus nem csak elmélyíti azokat az alapfogalmakat és nézőpontokat, amelyek keretet jelentenek a mai tudományos gondolkozásban, hanem arra ösztönzi a hallgatókat, hogy maguk is kritikai módon reflektáljanak az egyes gondolati iskolákra. További cél a rendszerszerű gondolkodás, a kritikai szemlélet és a vitakészség erősítése.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy alapismereteket közvetít. Egyrészt megalapozza a nemzetközi politikáról való gondolkodás alapfogalmi készletét, amellyel a hallgató a képzés során találkozni fog, másrészt kialakítja az ismeretek szakszerű rendszerezésének képességét. A kurzus tanulási eredményei:
• A hallgató ismeri a nemzetközi politikaelmélet alapfogalmait, és képes beazonosítani a világpolitika nagy elméleteit.
• A hallgató a világpolitikai eseményeket képes a jelenlegi elméleti keretek között értelmezni és elemezni. Bármely nemzetközi politikai esemény kapcsán el tudja dönteni, hogy az egyes elméleti irányzatok segítségével a valóság mely szeletét képes mélyebben kibontani.
• A hallgató tudatosan vállalja és kezeli, hogy a megismert elméleti irányzatok a valóságnak más-más oldalát értelmezik. Elfogadja és belátja, hogy az elmélettel nem abszolút igazságokat, hanem különböző referenciapontra épülő értelmezéseket alkot. Képes az értelmezett események kritikus szemléletére.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismereteik alkalmazását tekintve a hallgatók:
A hallgató átfogóan ismeri és használja a nemzetközi politikaelmélet alapfogalmait, főbb elméleti iskoláit, módszertanát és fogalomkészletét. Felismeri és részelemeik alapján azonosítja az egyes elméleteket. Tudatában van a nemzetközi politikaelméleti szakirodalomnak.


Képesség:
Rendelkeznek a hallgatók:
A hallgató a képzés során, illetve külpolitikai szakértőként készített politikai elemzéseiben a nemzetközi politikaelmélet fogalomkészletét és módszertanát a kontextusnak megfelelően és adekvátan használja.
• A megszerzett alapismeretek segítségével képes az egyes kutatási napirendek önálló értelmezésére. Meg tudja különböztetni az egyes elméletekhez tartozó módszertani elemeket. Képes az egyes elméletekhez tartozó módszerek mérleglésére és releváns alkalmazására.
• A hallgató képes az egyes elméleti elemeket a félév óráin kialakított szituációkban tudatosan alkalmazni.
• Rendelkezik a félév során a nemzetközi politikáról nyert elméleti ismereteik kritikai és analitikai megközelítésének képességével.
• Képes az alapfogalmak értelmezésére, átlátja a nemzetközi politikaelmélet szereplőinek és a nemzetközi rendszer törvényszerűségeinek összefüggéseit.
• Átlátja az érintett politikaelméleti problémák egyes részei-, továbbá a más szakterületek közötti kapcsolódási pontokat.
• A tudományos viták mentén képes az önművelésre.


Attitűd:
Hitelesen képviselik a hallgatók:
Szakértői elemzések elméleti hátterének részismereteit hitelesen képviselik.
• Értik és elfogadják, hogy az egyes elméletek történeti és társadalmi értelemben önálló rendszerek, nem abszolút igazságok.
• Tudatosan képviselik azokat a politikaelméleti módszereket, amelyekkel a szakterületükön dolgoznak, és elfogadják más elméletek eltérő módszertani sajátosságait.
• Csoportmunka, elemzői együttműködés esetén tiszteletben tartja a szakmai viták korlátait.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: