Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NCK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Újkori egyetemes történet
A tantárgy neve (angolul):Early Modern and Modern World History
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
48/0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Zsinka László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók megismerik a kora újkori és újkori egyetemes történet legfontosabb elemeit, mozzanatait, valamint a nemzetközi kapcsolatok történetét a 15-18.században alakító gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális törvényszerűségeket és összefüggéseket.

A fenntarthatóság szempontjai:
A "nemzetközi tanulmányok" multidiszciplináris stúdium, amely gazdasági, jogi, politikai és történeti aspektusokat egyaránt tartalmaz. Az aktuális politikai és gazdasági összefüggéseken túl elengedhetetlen a jelenkort alakító történelmi háttér, azaz a hosszú távú múltbeli folyamatok megismerése. Ezek egyszerre segítik a társadalomtudományos gondolkodás történeti dimenziójának megalapozását, valamint etikai dimenzióval is bírnak, mivel a történelmi szereplők döntéseinek körülményeit értelmezik, végül hozzájárulnak az európai civilizációs identitás jobb megértéséhez.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megismerik
- az európai/nyugati fejlődés sajátos vonásaival kapcsolatos legfontosabb társadalomtudományos elméleti irányzatokat,
- a globális és európai történelmet alakító főbb hosszú távú gazdasági, népesedési trendeket,
- a középkori államrendszer sajátos vonásait,
- a kora újkori európai expanzió jellegzetességeit, Európa és az Európán kívüli világ viszonyát,
- az 1500 és 1800 közötti időszak diplomáciatörténetének fontosabb szereplőit, fordulópontjait,
- az államközpontú nemzetközi rendszer genezisét.


Képesség:
A hallgatók képessé válnak
- az európai és a világtörténelmet alakító főbb gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti összefüggések megértésére,
- az európai és az Európán kívüli civilizációk közötti kapcsolatok történeti dimenziójának értelmezésére,
- az államok döntéseit megalapozó szempontok értelmezésére diplomáciatörténeti kontextusban,
- az egyes európai államok külpolitikai döntéseit alakító hosszabb távú történeti összefüggések értelmezésére.


Attitűd:
A hallgató a kurzus eredményeként
- érdeklődik a nemzetközi rendszer történeti dimenziója iránt,
- érdeklődik a történeti megismerés elméleti, módszertani összefüggései iránt,
- érzékennyé válik az államok előtt álló érdekérvényesítő választások, alternatívák értelmezésére,
- érzékennyé válik az ezzel kapcsolatos döntések professzionális és etikai vonatkozásai iránt


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: