Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NCK09B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi jog I.
A tantárgy neve (angolul):International Law I
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kirs Eszter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy a BA képzés keretében megismertesse a nemzetközi kapcsolatok leendő szakértőit az alapvető nemzetközi jogi fogalmakkal, kifejezésekkel és a horizontális témakörökkel, továbbá a nemzetközi jog sajátosságai is ismertetésre kerülnek. A félév előadásai két nagy témakör köré csoportosulnak: (1) általános fogalmak, a nemzetközi jog természete, illetve jogforrástan (a nemzetközi jog fogalma, forrásai és alanyai, nemzetközi jog és belső jog viszonya); (2) az állam mint a nemzetközi jog alanya (államkeletkezés és -megszűnés, államutódlás, a szárazföldi, légi, vízi államterület, tengerjog, világűrjog).
A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy elősegíti a nemzetközi jog gyakorlásához és alkalmazásához szükséges tudás és készségek fejlesztését.
A hallgató képes a nemzetközi jogi ismeretek birtokában a nemzetközi életben való tájékozódásra; a nemzetközi viszonyokat érintő koncepciók, elméletek, módszerek használatára; a világpolitikai események (nemzetközi) jogi minősítésére, elemzésére.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tantárgy arra készíti fel a hallgatókat, hogy a nemzetközi jog alapvető elsődleges és másodlagos (jogforrások, államfelelősség, szerződések joga stb.) szabályainak elsajátításával majdani nemzetközi kapcsolatok szakértőként a világpolitikai események (nemzetközi) jogi minősítésére, elemzésére is képesek legyenek, illetőleg tudják alkalmazni és értelmezni a nemzetközi szerződéseket, amelynek során mindig tartsák szem előtt az irányadó nemzetközi bírósági gyakorlatot is.


Képesség:
A hallgató képes megérteni, értelmezni és értékelni azokat a szabályokat, rendszereket, technikákat és gyakorlatokat, amelyek keretei között a nemzetközi jogi normák létrejönnek, és azokat alkalmazzák.
A hallgató képes használni az előadások során megismert fogalmakat, összefüggéseket; valamint autonóm módon bővíteni és korszerűsíteni nemzetközi jogi ismereteit.
A hallgató képes a nemzetközi jogi dokumentumok (nemzetközi szerződések, döntések, ítéletek) olvasására és értelmezésére.


Attitűd:
A hallgató törekszik a nemzetközi jogi ismereteinek továbbfejlesztésére.
A hallgató figyelemmel kíséri a napi történéseket; valamint azokat kritikusan olvassa és objektíven értelmezi.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: