Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NCK12B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi kapcsolatok 1945-től
A tantárgy neve (angolul):International Relations from 1945
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Előfeltétel: Nemzetközi kapcsolatok 1815-től 1945-ig c. tárgy teljesítése.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Kőváriné Dr. Ignáth Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A Nemzetközi kapcsolatok története 1945-től című kurzus során a hallgatók megismerik a hidegháború történetének fő mérföldköveit. A félév során a két szuperhatalom kapcsolatrendszerének sajátosságait, a regionális konfliktusokat, a hidegháború szakaszainak jellegzetességeit is bemutatja a kurzus.
A szemináriumi munka során egyes regionális válságok, fegyveres konfliktusok hátterét, dinamikáját, összefüggéseit derítik fel a hallgatók. A megismert tananyag alapján a hallgatókban kialakulnak a modern nemzetközi rendszer működésének és törvényszerűségeinek megértésével kapcsolatos készségek.

A fenntarthatóság szempontjai:
Egyenlőtlenségek csökkentése (Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között. )
Béke, igazság és erős intézmények (Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében. Ehhez szükséges az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, valamint hatékony, elszámoltatható és befogadó intézményrendszer kialakítása.)
Partnerség a cél eléréséért (Meg kell erősíteni a megvalósítás eszközeit, és meg kell újítani a globális partnerséget a fenntartható fejlődés érdekében.).


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a hidegháború fogalmát. Megérti a hidegháború történetéhez kapcsolódó fogalmakat, és képes azok értő, kontextusban történő alkalmazására.
Ismeri, átlátja a hidegháború történelmi mérföldköveit, a fegyverkezési verseny mozgatórugóit, az egyes időszakok meghatározó szereplőit, az egyes regionális konfliktusok mozgatórugóit.
Birtokában van a hidegháborús nemzetközi rendszer működésének sajátosságaival kapcsolatos ismereteknek.
Ismeri, és fel tudja idézni a hidegháború alatti nemzetközi kapcsolatok történetével, működésével kapcsolatos főbb jellemzőket.
Átlátja a hidegháborúban kialakult kapcsolatrendszerrel összefüggő szakkifejezéseket, fontosabb fogalmakat, összefüggéseket.
Azonosítja a hidegháború adott aspektusával, mérföldkövével kapcsolatos forrásokat, szakirodalmakat.
Összefüggéseiben értelmezi az adott válság, konfliktus kialakulásához vezető utat, felismeri az események mozgatórugóit, és beazonosítja a megoldás felé vezető lépéseket.


Képesség:
Képes a hidegháború történetének fő fordulópontjaihoz vezető utak, a szuperhatalmak közötti viszonyok, érdekek elemzésére, a konfliktusokat kiváltó okok feltárására.
Képes a hidegháború történetéhez kapcsolódó szakirodalom felkutatására, megértésére, kritikai szemléletére.
A szakirodalom feldolgozásával képes a hidegháború történetének egyes aspektusairól, konfliktusairól, együttműködési periódusairól rövid (3-5 oldal) írásos elemzés készítésére, amelynek során helyesen használja a megtanult szakkifejezéseket.
A hidegháború adott aspektusának, konfliktusának folyamatát, elemzését előadás formájában képes megjeleníteni.
Használja az előadások és szemináriumok során megismert fogalmakat, összefüggéseket.
A fentebb említett folyamatok elemzésekor alkalmazza a multidiszciplináris (történeti, politikai, jogi és gazdasági) megközelítést.


Attitűd:
Törekszik a hidegháború történetével kapcsolatos tudás további fejlesztésére.
Kritikusan olvassa, objektíven értelmezi a hidegháború történetével kapcsolatos dokumentumokat, szakirodalmat.
Empatikusan fordul a vitákban megjelenő különböző álláspontok felé.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: