Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NDK39M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Latin-Amerika tanulmányok
A tantárgy neve (angolul):Latin American Studies
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Lehoczki Bernadett Judit

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy a latin-amerikai régió legfontosabb politikai- és gazdasági jellegzetességeit, folyamatait mutatja be az Újvilág felfedezésétől kezdve, a 20. századra, azon belül is az 1945 utáni időszakra fókuszálva. A hallgatók megismerkedhetnek Latin-Amerika legfontosabb politikai és gazdasági kihívásaival, azok gyökereivel, valamint a
kiútkeresés akadályaival. Az előadások a térség belső kihívásai mellett Latin-Amerika a nemzetközi rendszerben betöltött szerepére, illetve más régiókkal (Észak-Amerika, Európa, Ázsia) való kapcsolatára is kitérnek. A tárgy célja, hogy a hallgatók komplex képet kapjanak Latin-Amerika, mint régió legfőbb vonásairól és a nemzetközi
rendszerben való helyéről, ismerjék a legfontosabb térségbeli államok külpolitikájának összetevőit és mozgatórugóit.

A fenntarthatóság szempontjai:
A Latin-Amerika tanulmányok c. kurzus tipikus area studies típusú tárgy, a latin-amerikai térség szempontjából igyekszik kitekinteni a világra, az egyes nemzetközi folyamatokra.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A félév során a hallgatók megismerik a latin-amerikai térség történelmi kontextusát, legfontosabb szereplőit, az egyes országok külpolitikáját meghatározó tényezőket, a latin-amerikai politikai és gazdasági döntéshozatal visszásságait.
A kurzus középpontjában az alábbi jelenségek és fogalmak állnak: gyarmatosítás, poszt-gyarmatosítás, modernizációs utak/kihívások, demokrácia, populizmus, neoliberalizmus, külpolitika.


Képesség:
A kurzus előadássorozat, de a hallgatók aktív órai részvételére épít. Ennek megfelelően a hallgatók a félév folyamán lehetőséget kapnak a következő képességek alkalmazására, illetve erősítésére:
- akadémiai jellegű források és sajtócikkek feldolgozása,
- önálló vélemény megfogalmazása, egymással szakmai érvek mentén folytatott vita,
- órai jegyzetelés, a tudásanyag rendszerbe foglalása
- kérdésfeltevés
- kritikai vélemények megfogalmazása.


Attitűd:
A kurzuson való részvétel hozzájárul, hogy a hallgatók a fejlett és fejlődő világ konfliktusainak gyökereit megértsék és komplex módon kezeljék, a felzárkózás problematikáját mélyebben megismerjék, a Nyugat-nem Nyugat diskurzussal kapcsolatos attitűdjüket árnyaltabbá tegyék. Átlássák a nemzetközi rendszerben való érvényesülés lehetőségeit és korlátait, kritikai gondolkodással tekintsenek az államok közötti különbségekre.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: