Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NDK44M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Diplomáciai és konzuli jog
A tantárgy neve (angolul):Diplomacy and Consular Law
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:---
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Baller Barbara

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja: A diplomáciai és konzuli jog kurzus két nagy egymással összefüggő területet ölel fel:
1. A diplomáciai kapcsolatok joga rész célja, hogy a hallgatók
• elmélyült elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a nemzetközi jog egyik legősibb, sajátos területének, az államok egymás közötti, illetve az államok és nemzetközi szervezetek közötti diplomáciai és konzuli kapcsolataira vonatkozó nemzetközi normákról,
• a különböző képviseletek jogi státuszának alakulásáról,
• az állami képviseleteket és képviselőket megillető kiválságokról és mentességekről;

2. A konzuli jog tárgykör keretében
• A szabadság, biztonság és jog térségével kapcsolatos alapelvek bemutatása
• a hallgatók széleskörű ismereteket szereznek a konzuli szolgálatra háruló feladatok nemzetközi és belső jogszabályi hátteréről a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok érdekvédelmében, valamint a több, mint egymillió tartósan az országhatáron kívül élő magyar állampolgár igazgatási ügyeinek intézésében;
• A kurzus jelentős teret szentel a legújabb jogi szabályozásnak (konzuli törvény, idegenrendészeti törvények), illetve az ezek alkalmazása során felmerülő elméleti és gyakorlati kérdéseknek a megismertetésére.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus kiemelt figyelmet szentel annak tudatosítására, hogy a modern nemzetközi kapcsolatokban a diplomáciai és konzuli képviseletek egyre fontosabbá váló kiegészítő feladatai, illetve a nemzetközi szervezetek mellé rendelt képviseletek többségének pedig alapvető feladatai közé tartozik a fenntartható fejlődés feltétleinek figyelemmel kísérése, a két- és sokoldalú nemzetközi együttműködés elősegítése, a globális kihívásokra adandó válaszok keresése.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató a félév során ismeretek szerez az alábbiakról

• A diplomáciai és konzuli kapcsolatok fogalma, sajátosságai. A külügyi hatalom és igazgatás. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának forrásai.
• A diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvétele, képviseletek létesítése. A külképviseletek rendszere és egymáshoz való viszonya. A külképviseletek alapvető feladatai. A diplomáciai és a konzuli védelem. A diplomáciai és a konzuli feladatok egymáshoz való viszonya.
• A képviselet vezetőjének és tagjainak kiválasztása és kinevezése.
• A kiváltságok és mentességek fogalma, alapjai, elhatárolásuk.
• A képviseletek és képviselők sérthetetlensége, a képviselők különböző kategóriáinak joghatóság alóli mentessége. További kiváltságok és mentességek.
• A diplomáciai jog szankciórendszere. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a viszonosság.
• A konzul feladatai. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény.
• Magyar állampolgárok érdekvédelme. A konzuli védelem és konzuli együttműködés az Európai Unióban
• A konzuli védelem nemzetközi és jogi belső szabályainak viszonya. A törvényi szintű szabályozás indokai a magyar jogban. Konzuli együttműködés az EU tagállamok között (központi és külképviseleti szinten).
• A konzul közjegyzői és anyakönyvezési feladatai.
• Állampolgárság és állampolgársági ügyek a konzuli jogban
• Az utazáshoz való jog, úti okmányok
• Vízumrendészet és vízumpolitika. A konzul feladatai az idegenrendészet és menekültügy területén.


Képesség:
A hallgató

• Képes a tárgykörhöz tartozó nemzetközi szerződések és jogszabályok értelmezésére.
• Felismeri a nemzetközi kapcsolatok intézményesült formáit, az intézmények közötti összefüggéseket és különbségeket.
• Átlátja a nemzetközi szerződésekben szereplő szabályok mögött húzódó alapelveket.
• A jogesetek megoldásánál helyesen alkalmazza az előadásokon megismert fogalmakat és összefüggéseket.


Attitűd:
A hallgató
• érdeklődéssel tanulmányozza a nemzetközi kapcsolatok képviseleti intézményeire vonatkozó normákat, valamint az államok és nemzetközi szervezetek ezirányú gyakorlatát;
• rugalmasan, ám kellő kritikával értékeli a különböző időpontokban alkotott szabályok és mai gyakorlat közötti ellentmondásokat;
• szem előtt tartja a szabadság, biztonság és jog térségének alapelveit;
• tisztában van a konzuli feladatok jelentőségével a haton túl élő magyar állampolgárok számára;
• érzékeny és befogadó a bajbajutott magyar állampolgároknak nyújtott segítség eszközeinek megismerése iránt


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: