Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NDV74B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Az európai civilizáció kialakulása
A tantárgy neve (angolul):History of European Civilisation
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Zsinka László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók általános műveltségi ismeretekre tesznek szert az európai civilizáció területén. Ismerik és értik a premodern európai kultúra kurzus által áttekintett főbb korszakait, azok sajátosságait, illetve annak az európai identitás kialakulására, valamint a jelenre gyakorolt hatását.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az európai identitás egyik vetülete annak történeti alakulása, amelyet a kontinensen formálódó "high culture" is számottevő mértékben alakított. A hallgatók a kurzus összefüggésében lehetőséget nyernek Európa keresztény, antik és nemzeti örökségeinek beható megismerésére. Az "európaiság" identitásformáló főbb mozzanatai kultúrtörténeti szempontból kerülnek kibontásra.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megismerik
- a késő ókori római civilizáció főbb vonásait
- a kialakuló ókori keresztény örökséget
- a népvándorlás korának újszerű jelenségeit
- a kora középkor civilizációját
- az érett középkor újszerű kulturális dinamikáját
-. a reneszánsz kor főbb vonásait


Képesség:
A hallgatók képessé válnak
- az európai kulturális örökség keresztény és antik komponenseinek azonosítására
- az ókor és a középkor történelmi arculatának kritikai értékelésére
- a középkori civilizáció főbb elemeinek és korszakainak értelmezésére
- a középkori civilizáció és a modernség viszonyának meghatározására


Attitűd:
A kurzus eredményeként a hallgatók érdeklődnek
- a modern világtól lényegileg eltérő a premodern civilizációk megismerése iránt
- érzékelik, hogy a történeti stúdium a "mással", a "másikkal" való találkozás paradigmája
- érzékennyé válnak az antik és a keresztény kultúrák értékkészlete iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: