Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NFV56B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Az iszlám civilizáció története
A tantárgy neve (angolul):History of Islamic Civilization
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Dévényi Kinga

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató képes lesz a mai iszlám világban történő eseményeket történeti perspektívába helyezve megfelelően értékelni. Ezt a célt úgy éri el, hogy a hallgatót megismerteti az 1400 éves iszlám civilizáció különböző, a 21. századig továbbélő aspektusaival. A kurzus kitekint az iszlám civilizáció még mélyebbre nyúló gyökereire: az arábiai törzsi társadalomra és a több évezredes közel-keleti városi civilizációra, amelyek az iszlám erősen konzerváló hatása következtében visszatükröződnek a mindennapok élő valóságában. A kurzus arra törekszik, hogy az iszlám világ területileg minél átfogóbban szerepeljen, ezáltal felkészíti a hallgatót az iszlám világ különbözőségeinek elfogadására és helyes értelmezésére is. A kurzust elvégző hallgatók tisztában lesznek azzal, hogy sok ősi aspektus tovább él a modern korig, s így a mai iszlám világ jelenségeinek megértése és azok helyes interpretálása nagyban alapul a civilizáció ismeretén.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy az Agenda 2030 tervezetben felsorolt területeken belül az alábbi fenntarthatósági szempontokat integrálja:
"A szegénység minden formájának felszámolása.
Az éhínség felszámolása, az élelmezésbiztonság javítása, a fenntartható mezőgazdaság támogatása.
Elő kell segíteni a víz és a szennyvízkezelés hozzáférhetőségét mindenki számára, biztosítani kell a fenntartható vízgazdálkodást.
Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében".


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató átlátja a jelenkori nemzetközi folyamatok történelmi beágyazottságát.
Áttekintéssel rendelkezik az iszlám civilizációról.
Különbséget tesz a vallás, a civilizáció és a politikai iszlám között.


Képesség:
Képes arra, hogy a világunkban nagy jelentőséggel bíró, mintegy másfél milliárdos lélekszámmal rendelkező mai iszlám világ jelenségeit történeti perspektívában szemlélve magyarázza és elemezze.
Képes arra, hogy tudását a megfelelő fórumokon előadja.


Attitűd:
Elkötelezett az objektív tájékoztatás iránt.
Empatikus a vallási és társadalmi különbségek iránt.
Felismeri az eltérő társadalmi berendezkedésekben rejlő értékeket.
Magára nézve kötelezőnek fogadja el a folyamatos tájékozódást, az események figyelését és az élethosszig tartó tanulást.
Fogékony a különböző nézetek megismerésére és kész kompromisszumokat kötni.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: