Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NFV65M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A nemzetközi migráció globalizálódása
A tantárgy neve (angolul):Globalization of International Migration
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsen
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Lehoczki Bernadett Judit

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hidegháború utáni nemzetközi rendszer látványos és meghatározó folyamata a rendkívüli módon növekvő volumenű embermozgás államok és kontinensek között. A nemzetközi migráció globalizálódása egyre erősebben befolyásolja a 21. század államközi kapcsolatait. A tárgy komplex képet kíván nyújtani a nemzetközi vándorlás legfőbb jellemzőiről, irányairól, okairól és következményeiről. Az előadások rámutatnak a téma legfontosabb politikai, gazdasági és társadalmi összefüggéseire. A kurzuson belül külön blokkot képvisel a nemzetközi menekültügy. A hallgatók a félév végére összefüggéseikben képesek értelmezni a nemzetközi migráció legfőbb elméleteit, átlátják annak globális politikai, gazdasági és társadalmi okait és következményeit, azok komplexitását, tisztában vannak a migráció jelenségének regionális sajátosságaival.

A fenntarthatóság szempontjai:
A nemzetközi migráció jelensége a 21. század egyik legfőbb globális kihívása, vélhetően jelentősége a következő évtizedekben tovább fog erősödni.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A félév során a hallgatók megismerkedhetnek a nemzetközi vándorlás történelmi kontextusával, legfőbb szereplőivel, és 21. századi felgyorsulása mögött álló tényezőkkel. Értelmezik az egyes szereplők szempontjait, az egyén és az állam érdekeinek egymáshoz feszülését, a globalizáció adta keretrendszer kihívásait.
A kurzus középpontjában az alábbi jelenségek és fogalmak állnak: be/kivándorlás, határ, bevándorláspolitika, állami szuverenitás, bevándorlás és gazdaság, idegengyűlölet, multikulturális társadalmak, menekült kérdés.


Képesség:
A kurzus alapvetően előadássorozat, de a tárgy jellegéből fakadóan a hallgatók aktív órai részvételére épít. Ennek megfelelően a hallgatók a félév
folyamán lehetőséget kapnak a következő képességek alkalmazására, illetve erősítésére:
- akadémiai jellegű források és sajtócikkek feldolgozása,
- elmélet alkalmazása a gyakorlatra,
- önálló vélemény megfogalmazása, egymással szakmai érvek mentén folytatott vita,
- órai jegyzetelés, a tudásanyag rendszerbe foglalása,
- kérdésfeltevés,
- kritikai vélemények megfogalmazása.


Attitűd:
A kurzus hozzájárul, hogy a hallgatók migrációval kapcsolatos attitűdje sokrétűbbé és komplexebbé váljon, tudományos igényességgel forduljanak a téma felé, kimozdulva a kérdés túlzott átpolitizáltságából. A tematika kritikai gondolkodásra sarkall.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: