Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NGK17B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Európai közösségi jog
A tantárgy neve (angolul):European Communal Law
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
4/0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:EU alapismeretek bármilyen formában
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Kardosné Dr. Kaponyi Erzsébet

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók egységes rendszerbe foglalhatják az EK és az EU működésével kapcsolatos ismereteiket.
Elsajátíthatják az EU működésére vonatkozó legfontosabb elveket, megérthetik az unió döntéshozatali mechanizmusát, az európai közösségi jognak a mindennapjainkra ható jellegét, a jogharmonizáció lényegét.
Megfelelő készséget szerezhetnek az európai politikai folyamatok tanulmányozásához.
Bizonyos EU történelmi kronológia ebben a tantárgyban is megjelenik, de az kifejezetten az egymást követő alapszerződéseken keresztül történik.
Bár jogi tárgy, többoldalú megközelítést tartalmaz, igyekszik bemutatni az egyes alapszerződések előzményeit, azt a politikai, gazdasági környezetet, amelyben azok születtek.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az ismeretek az uniós alapelvek értelmezésén keresztül egy olyan módszert nyújt a hallgatóknak, amely segítségével, akár a már elmúlt évtizedek történéseit, akár a jelenleg zajló uniós folyamatokat értelmezni tudják.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgy alapvetően igen nagy ismeretanyagot fed le, és a tárgy annak megértését, rendszerezését és elemzését tartja fő feladatának.
Nem csak egy vagy több alapszerződést kell megismerni, hanem meg kell érteni, miért és hogyan, milyen politikai alkuk során alakultak (és alakulnak) ma is ki, az uniós intézmények és eljárások. (összehasonlító módszertan)
A tárgyban sok friss Luxembourgi Bírósági (Európai Unió Bírósága) döntés segítségével próbálja meg a tárgy kézmellfoghatóvá tenni annak a nagy közösségnek a működését, amelynek Magyarország is tagja, és amelynek joga jelentős befolyással van a mindennapjainkra.
Jogi tárgy, de célja nem "mini-jogászok" képzése, hanem jól informált, önálló gondolkodásra, kritikus értékelésre alkalmas szakemberek képzése.
A tárgy során jelentősen fejlődhet a hallgatók kritikai gondolkodása, önálló véleményalkotó képessége.


Képesség:
Ha a hallgató kellőképpen ráhangolódik a jogi tárgy különleges nyelvezetére és tartalmára, képes lesz önálló véleményalkotásra, az uniós folyamatokat, politikákat és döntéseket illetően.
A média tele van uniós hírekkel, amelyeket kevesen képesek megfelelően értelmezni, átlátni, azok valóságtartalmát megállapítani.
Jelenleg például zajlik az új Európai Bizottság felállítása, és csak az értheti meg a bonyolult folyamatokat, aki tisztában van a fő szabályokkal és eljárásokkal. A tárgy hallgatói, minden bizonnyal ezek közé fognak tartozni.
Remélhetőleg, a z európai közösségi jog hasznos eszköz lesz, az uniós hírek megértésében és értelmezésében


Attitűd:
A vitakészség, önálló véleményformálás sokféle formában megjelenik a tárgy oktatása során. Interaktív módom, a hallgatók érdeklődésével összhangban halad az anyag ismertetése.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: