Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NGK86B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Európai integráció fejlődése
A tantárgy neve (angolul):Development of European Integration
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
hetenként 2/2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincs.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Kőváriné Dr. Ignáth Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A másodéves hallgatók, akik az európai integrációs specializációt választották, ezzel a stúdiummal találkoznak először a specializáció keretében. A tantárgy célja egyrészt, hogy megismertesse őket az európai integráció eszme- és politikatörténetével a második világháború végétől egészen napjainkig, multidiszciplináris (történeti, politológiai, jogi és gazdasági) megközelítést alkalmazva. Az előadások során külön figyelmet kapnak az integráció fejlődésének mérföldköveinél fellelhető tagállami érdekek, a tagállami politikák mozgatórugói. Miután az európai integráció története gazdasági jellegű együttműködésben (is) gyökerezik, ezért a (nemzetközi és európai) gazdasági környezet változásai, azok hatása az integrációra is külön figyelmet kap. Másik célja, hogy olyan ismeretanyagot adjon a hallgatóknak, amely szükséges lesz ahhoz, hogy a specializáció szaktárgyait sikerrel elsajátítsák.

A fenntarthatóság szempontjai:
Egyenlőtlenségek csökkentése. (Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között.)
Béke, igazság és erős intézmények. (Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében. Ehhez szükséges az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, valamint hatékony, elszámoltatható és befogadó intézményrendszer kialakítása.)
Partnerség a cél eléréséért. (Meg kell erősíteni a megvalósítás eszközeit, és meg kell újítani a globális partnerséget a fenntartható fejlődés érdekében.)


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri és megérti az európai integráció kialakulásához, fejlődéséhez, történetéhez és működéséhez kapcsolódó fogalmakat.
Képes az európai integráció kialakulásához, fejlődéséhez, történetéhez és működéséhez kapcsolódó fogalmak értő, kontextusban történő alkalmazására.
Ismeri, átlátja az európai integráció fejlődésének mérföldköveit, főbb szakaszait, a térség gazdasági fejlődésének főbb korszakait.
Ismeri a fordulópontokkal kapcsolatosan a tagállamok érdekeit, a változások mögött álló mozgatórugókat.
Birtokában van azon ismereteknek, amelyek segítségével képes ismertetni, az európai integráció fejlődésének történetében elhelyezni az EGK/EK/EU intézményeit, az alapszerződések változásait, az azok mögött álló gazdasági és politikai folyamatokat
Ismeri és alkalmazza az az európai integráció kialakulásával, fejlődésével kapcsolatos alapfogalmakat, szakzsargont
Azonosítja az európai integráció adott aspektusával, mérföldkövével, fejlődésével, politikáival kapcsolatos forrásokat, szakirodalmakat.


Képesség:
Képesek az európai integráció fordulópontjaihoz vezető utak, tagállamok közötti viszonyok, érdekek elemzésére, a változást kiváltó okok feltárására.
Megértik az Európai Unióhoz kapcsolódó fogalmakat, és képesek azok értő alkalmazására
A szakirodalom feldolgozásával képes az európai integráció fejlődésének egyes aspektusairól, a tagállai érdekekről, az Európai Unió egyes politikáiról stb. rövid (3-5 oldal) írásos elemzés készítésére, amelynek során helyesen használja a megtanult szakkifejezéseket.
Az európai integráció adott folyamatának, mérföldköveinek, az EU politikáinak, egy-egy bővítésnek, stb. elemzését előadás formájában képes megjeleníteni.
Használja az előadások és szemináriumok során megismert fogalmakat, összefüggéseket.
A fentebb említett folyamatok elemzésekor alkalmazza a multidiszciplináris (történeti, politikai, jogi és gazdasági) megközelítést.
Az európai integráció fejlődése kapcsán az egyes mérföldkövek, aspektusok stb. vizsgálatakor csoportban feladatokat végez.
Képesek az Európai Unióhoz kapcsolódó szakirodalom felkutatására, megértésére, és feldolgozására, kritikai szemléletére.


Attitűd:
Törekszik az európai integrációval kapcsolatos tudás további fejlesztésére.
Kritikusan olvassa, objektíven értelmezi az európai integrációval, az Európai Unióval kapcsolatos dokumentumokat, szakirodalmat.
Empatikusan fordul a vitákban megjelenő különböző álláspontok felé.
Kialakult képe van az európai integráció fejlődéséről, ugyanakkor nyitott más nézetek felé is.
Szem előtt tartja a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét a kiselőadás elkészítésekor.
Nyitott az európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrák megismerésére, és ez megnyilvánul a szemináriumi munka során (csoportmunka, kiselőadás).


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: