Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NGKF1B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Geopolitika: elmélet és alkalmazás
A tantárgy neve (angolul):Geopolitics: Theory and Applications
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félévenként
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Mendly Dorottya

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az előadás célja, hogy bevezesse a hallgatókat a geopolitikai gondolkodás alapjaiba. A félév során tárgyalt témák egymásra épülnek: az első órákon a geopolitikával mint sajátos perspektívával ismerkedhetnek meg a hallgatók, olyan kulcskérdéseken keresztül, melyek elengedhetetlenek a kortárs nemzetközi viszonyok értelmezéséhez.

A szemináriumok az egyes előadások tematikáját követik, az ott elhangzottakra építenek, ahhoz szorosan kapcsolódnak, a szemináriumokon való aktív részvételhez így erősen ajánlott az előadások látogatása is. A szerminárium így az elméleti tudás gyakorlati alkalmazására, valamint a hallgatók módszertani ismereteinek és készségeinek tematikus fejlesztésére irányul.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus a fenntarthatóságot kiemelt témaként kezeli. Egy szeminárium teljes egészében a Fenntartható Fejlődési Célokkal foglalkozik (Globális problémák és elemzésük a Fenntartható Fejlődési Célok alapján). A klímahelyzet ismertetésére és geopolitikai vonatkozásainak közös vizsgálatára egy teljes előadást és egy szemináriumot fordítunk.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megismeri a geopolitika tárgykörének alapvető, átfogó tényeit, irányait és határait, legfontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát, a szakterület ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.


Képesség:
A geopolitikai folyamatok alapfokú analízise, az összefüggések szintetikus megfogalmazása és adekvát értékelése

Önálló tanulás és kooperáció

Rutin szakmai problémák azonosítása, megoldása

A szakirodalom és más erőforrások értő használata


Attitűd:
Kritikai attitűd, kreatív gondolkodás


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: