Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NGV11B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi kapcsolatok a mozivásznon
A tantárgy neve (angolul):International relations in the film arts
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0/24
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Kőváriné Dr. Ignáth Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a filmművészet szemüvegén keresztül néhány diplomáciatörténeti esemény, globális folyamat bemutatása. Ezek segítségével tárgyalja meg a csoport az adott eseményt, folyamatot, feltárva, hogy az azt feldolgozó film milyen szemszögből, a valósághoz mennyire hűen ábrázolja azt, illetve az adott kor és társadalom sztereotípiáit, meggyőződését, vagy a rendező szubjektív témalátását. A kurzus célja, hogy a hallgatók vizuális elemzőkészségét ötvözze a nemzetközi kapcsolatok terén szerzett tudásukkal, elsősorban a téma diplomáciatörténeti, s nem az alkalmazott esztétikai vonatkozásaira koncentrálva.

A fenntarthatóság szempontjai:
Egyenlőtlenségek csökkentése (Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között.)
Béke, igazság és erős intézmények (Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében. Ehhez szükséges az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, valamint hatékony, elszámoltatható és befogadó intézményrendszer kialakítása.)
Partnerség a cél eléréséért (Meg kell erősíteni a megvalósítás eszközeit, és meg kell újítani a globális partnerséget a fenntartható fejlődés érdekében.).


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a hidegháború és a poszt-hidegháborús korszak tárgyalt konfliktusainak kronológiáját.
Ismeri, átlátja a vizsgált konfliktusokhoz vezető utat, azok szereplőit.
Átlátja a vizsgált konfliktusok különböző aspektusait.
Birtokában van a vizsgált témákhoz kapcsolódó mélyebb társadalmi, politikai, gazdasági, és a nemzetközi kapcsolatok területét is érintő ismereteknek.
Áttekintéssel rendelkezik a filmek és a valós események (vagy jelenségek) elemzéséhez szükséges kategóriákról, alkalmazni tudja azokat.
Birtokában van azon ismereteknek, amelyek segítségével az adott filmművészeti alkotás és a valós események (vagy jelenségek) viszonyát összefüggéseiben értelmezni, elemezni tudja.
Azonosítja a vizsgált konfliktusokkal (vagy jelenségekkel), azok különböző aspektusaival kapcsolatos forrásokat, szakirodalmat.


Képesség:
Képes a vizsgált konfliktusok mozgatórugóinak feltárására, a szereplők érdekeinek, viszonyainak bemutatására.
Alkalmazza a filmek és a valós események vizsgálatánál megismert elemzési aspektusokat.
Képes a vizsgált filmhez és konfliktushoz (vagy jelenséghez) kapcsolódó szakirodalom felkutatására, megértésére, kritikai szemléletére.
A szakirodalom feldolgozásával képes a kiválasztott filmet és annak valós hátterét (vagy a bemutatott jelenség és a valóság kapcsolatát) bemutatni, elemezni kétfős csoportban 10–12 oldal terjedelemben.
Az elemzés elkészítése során használja a megismert aspektusokat, fogalmakat, összefüggéseket.
Elemzésében alkalmazza a multidiszciplináris (történeti, politikai, jogi és gazdasági) megközelítést.


Attitűd:
Törekszik a hidegháborús és poszt-hidegháborús időszak konfliktusaival, történetével kapcsolatos tudás további fejlesztésére.
Kritikusan nézi, objektíven értelmezi a hidegháború vagy poszt-hidegháború egyes eseményeinek történetével kapcsolatos filmművészeti alkotásokat.
Kész arra, hogy kis, kétfős csoportban hallgatóársával közösen dolgozzon fel filmművészeti alkotást.
Empatikusan fordul a vitákban megjelenő különböző álláspontok felé.
Nyitott, fogékony a vizuális kultúra és a valós események, jelenségek vizsgálatára, elemzésére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: