Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LAK89S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kooperációs- és projektpedagógiai eszközök alkalmazása
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
5
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Vissiné Dr. Pfister Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
a hallgatók megismerkednek a kooperatív tanulásszervezési eljárás alkalmazásának feltételeivel, módszereivel, technikáival. Saját élményű tapasztalatot szereznek az együttműködésen alapuló csoportmunka előnyeiről és felhasználási lehetőségeiről. A tárgy tanulása során fejlődik a hallgatók együttműködési, empátiás képessége. A csoportos munkavégzés nyomán a kölcsönös felelősségvállalás jelentőségének megtapasztalására és a módszertani kultúra fejlődésére nyílik lehetőség.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy tartalmának elsajátítása hozzájárul a hallgatók és az általuk tanított diákok befogadó, igazságos és minőségi oktatásához, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz való pozitív beállítódás kialakulásához.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók alapvető és felidézhető ismereteket szereznek a kooperatív tanítási-tanulási helyzet, a kooperatív pedagógiai tevékenység sajátosságairól, a kooperatív csoportmunka formáiról.
A hallgatók fel tudják sorolni és meg tudják határozni a tanulmányi kiscsoportok szervezésének módszereit és azok tartalmát.
A hallgatók ismerik az önirányító csoportmunka módszereit, azok tartalmát, szervezésük feltételeit.
A hallgatók meg tudják határozni a csoportos projektmunka szervezésének célját, feltételeit, alkalmazásának módszereit.
A hallgatók meg tudják határozni a probléma-központú csoportmunka (problem based learning) szervezésének céljait, alkalmazásának feltételeit, sajátos módszereit.
A hallgatók meg tudják különböztetni a pedagógus alapvető szerepét és tevékenységének sajátosságait az un. "hagyományos" frontális illetve a kooperatív oktatás alkalmazása során.


Képesség:
A hallgatók az oktatás céljának és tartalmának ismeretében ki tudják választani a leghatékonyabb kooperatív oktatási eljárást és azt hatékonyan meg tudják valósítani.
A hallgatók fel tudják mérni az általuk tanított diákok tanulási sajátosságait és ennek ismeretében a tanulás céljának megfelelő összetételű csoportokat szerveznek.
A hallgatók az együttműködést igénylő csoportmunka alkalmazása során eredményesen alkalmazzák a tanulók tanulmányi teljesítményének ellenőrzését és értékelését szolgáló sajátos módszereket.
A hallgatók le tudnak mondani a tanulási folyamat közvetlen irányításáról és a tanulást facilitáló eljárásokat, pedagógusi szerepet eredményesen alkalmazzák.


Attitűd:
A tanárjelölt hallgatók elkötelezettek a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt és eredményesen alkalmazzák a tanulásukat leginkább támogató oktatási módszereket.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: