December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LAKA7S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Iskolai szervezetfejlesztés
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+0+13
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodnár Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató legyen tisztában szervezeti diagnózis készítés és a szervezetfejlesztés lehetséges formáival és annak eszközeivel. Ismerje a kapcsolódó alapfogalmakat és a különféle elméleteket legyen képes összevetni, kritikusan szemlélni. Ismerje az iskolai szervezetfejlesztés specifikumait. A tárgyalásra kerülő témakörök elsősorban azokat az egyéni, interperszonális, csoportszintű és szervezeti jelenségeket érintik, amelyek befolyásolják a szervezeti viselkedést és hatással vannak a dolgozók viselkedésére, jóllétére, valamint szervezet eredményességére. A kurzus célja elméleti és humán erőforrás menedzsment szempontjából gyakorlati jelentőséggel is bíró ismeretek átadása és az előadás kereteiben megengedett módon kipróbálása.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a szervezetek és vezetésük, fejlesztésük fenntarthatóságban játszott szerepének megvilágításán, valamint az értékekkel kapcsolatos kritikus gondolkodás erősítésén keresztül jeleníti meg.
A fenntarthatóságot támogató tantárgyi elemek:
- rendszergondolkodás (társadalmi, kulturális, szociális, gazdasági és technológiai rendszerek/ környezet kapcsolata a kapcsolatok kezelése)
- fenntarthatóság kulcstémák: forráshatékonyság, társas kohézió, partnerkapcsolatok, intergenerációs szervezeti kapcsolatok, vállalati társadalmi felelősségvállalás, LLL szerepe
- kurzus kapcsolódó módszertani elemei: értékek tisztázása, reflektív tanulás (problémamegoldó gondolkodás, közös döntéshozatal, feladatmegoldás, tolerancia, egyéni tapasztalatok és érzelmi reflexiók bevonása), holisztikus gondolkodás, döntések közvetlen és hosszú távú hatások elemzése, elméletek és döntések gyakorlati vonatkozásainak elemzése, érzelmi intelligencia.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
megérti a munka - és szervezetpszichológiai megközelítések eredetét, eszközeit, az egyes elméletek belső összefüggéseit és kapcsolatukat; a szervezet társadalmi-gazdasági-technológiai kontextusa, valamint az emberkép, a vezetés és a dolgozói motiváció kapcsolatát.
Ismeri a szervezetfejlesztés célrendszerét. A szervezetfejlesztés folyamatát. Tudja a tanácsadói szerepeket a szervezetfejlesztésben. Ismeri az iskolai szervezetfejlesztés specifikumai.


Képesség:
Képes megtenni a szervezeti beavatkozások módszereinek áttekintését: szervezeti kultúrafejlesztést; képes megtervezni a szervezetfejlesztés folyamatát. - elkezdi használni az emberi viselkedéssel kapcsolatos tudását munkájában, önmaga és a dolgozók/ munkatársak fejlesztése, kezelése területén
- képes támogató munkakörnyezetet létrehozni, megtervezni a munka- és szervezetpszichológiai ismeretei, a szervezeti és vezetői működésről megtanultak alapján


Attitűd:
- igényli saját és mások a szervezeti működésének megértését
- belátja a jóllét szempontok kölcsönös érvényesítésének jelentőségét
- belátja, elfogadja, hogy az egyes szervezeti szereplők érdekeltsége, preferenciái eltérnek a szervezeti működés során
- törekszik arra, hogy a szervezeti működés és vezetés vonatkozásában megértse, tudatosítsa a tapasztalt jelenségek okait, azok többszörös meghatározottságát
- kész a megszerzett ismeretek gyakorlati kipróbálására és az önismereti belátások alapján készségei fejlesztésére
- igényli az elméleti alapismeretek bővítését, aktualizálását, gyakorlatra vonatkoztatását és átgondolt vizsgálatát és a tapasztalatok kritikus értékelését a szervezeti jelenségek megértése érdekében
- belátja a kutatásetikai szempontok jelentőségét


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: