December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LAKC6S
A tantárgy megnevezése (magyarul):A tanácsadás/mentorálás elméleti alapjai
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
7+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Sass Judit Gabriella

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja a tanácsadás és mentorálás fogalmának, főbb megközelítéseinek bemutatása. Részletesen tárgyaljuk a tanácsadási folyamat résztvevőinek főbb jellemzőit és a leggyakoribb problémákat: a tanácsadói motivációkat, a tanácsadói kompetencia összetevőit, a tanácsadási és mentorálási helyzet főbb veszélyeit, a kiégést és az ellenállás kérdését, valamint ezek kezelési módját.
A tanácsadás és mentorálási tevékenységhez kapcsolódóan a főbb pszichológiai alapú elméleti megközelítések és a tanácsadási modellek alapján rendszerezve és összevetve a tanácsadási célok, a tanácsadási tevékenységnél alkalmazható módszerek, tanácsadói szerepek, korlátok bemutatására is sor kerül.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a fenntarthatóság szempontjait a reflektív és kritikus gondolkodás erősítésén keresztül jeleníti meg, valamint az ismeretek valós helyzetekben történő alkalmazásának hangsúlyozásával jeleníti meg.
A fenntarthatóságot támogató tantárgyi elemek:
- rendszergondolkodás (társadalmi, kulturális, szociális, rendszerek/ környezet kapcsolata a hatásgyakorlás, kapcsolatok kezelése a kommunikáció során, a beavatkozás etikai vonatkozásai), partneri megközelítés hangsúlya
- érvényesített reflektív tanulás szempontjai: az ismeretek alkalmazás során problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, a többféle nézőpont, megközelítés, a személyes tapasztalatok és érzelmek bevonása a feldolgozásba, a tudatos döntéshozatali folyamatok, mások (kliens) és saját jogok tisztelete és méltányosság, tolerancia értékek szem előtt tartása.
- kurzus kapcsolódó fenntarthatósági módszertani elemei: értékek tisztázása, holisztikus gondolkodás, döntések közvetlen és hosszú távú hatások elemzése, elméletek és döntések gyakorlati vonatkozásainak elemzése, életciklus szemlélet, érzelmi intelligencia.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- ismeri a mentorálás és tanácsadás fogalmát, a főbb elméleti megközelítéseket, azok pszichológiai hátterét
- ismeri a főbb tanácsadási modelleket, azonosítja azok alkalmazási feltételeit
- rendelkezik ismeretekkel a tanácsadási eszközök, módszerek és azok indikációi vonatkozásában
- érti a mentorálási, tanácsadási folyamat mögött álló tanácsadói motivációkat, célokat és felismeri azok tisztázásának jelentőségét a tanácsadás eredményessége szempontjából.
- ismeri a tanácsadói kompetencia összetevőit, korlátait és a tanácsadási helyzet lehetséges veszélyeit és azok kezelési módját


Képesség:
- képes a tanácsadási modellek és megközelítések alkalmazásának feltételeit azonoítani
- képes tanácsadási helyzetekben a tanácsadó motivációit azonosítani
- tisztában van saját tanácsadási céljaival, motivációival
- képes a saját tanácsadói kompetenciáival kapcsolatban kritikusan, reflektíven gondolkodni
- törekszik arra, hogy a tanácsadási helyzet lehetséges veszélyeit azonosítsa, képes az ellenállás felismerésére, a kezelés lehetséges módjainak azonosítására, többféle megközelítés alkalmazására
- képes saját tapasztalatait, élményeit, ellenállását értelmezni, felismerni a tanácsadással kapcsolatos ismeretek birtokában
- képes egyéni preferenciáit, elutasításai a megközelítések, módszerek vonatkozásában felismerni, azonosítani.
- elkezdi használni a tanácsadással, mentorálással kapcsolatos tudását a segítő helyzetek során, próbálja tudatosítani az ismeretek birtokában a hatásmechanizmus összetevőit


Attitűd:
- igényli a tanácskérő és a saját tanácsadói tanácsadási működésének megértését
- belátja, elfogadja, hogy a tanácsadási helyzet résztvevőinek, szereplőinek eltérő nézőpontjai, preferenciái lehetnek
- törekszik arra, hogy megértse, tudatosítsa a tanácsadás, mentorálás során tapasztalt jelenségek (motivációk, ellenállás) okait, azok többszörös, megközelítéstől függően eltérő meghatározottságát
- igényli az elméleti alapismeretek bővítését, aktualizálását és átgondolt vizsgálatát és a kapott eredmények kritikus értékelését önmagára és másokra vonatkozóan


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: