December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LAKE6S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Osztályfőnöki szerep támogatása
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Vissiné Dr. Pfister Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
a hallgatók megismerkednek az osztályfőnök tevékenységének különböző területeivel. A saját élményen alapuló tapasztalatok feldolgozása a kollégákat hozzásegíti
ahhoz, hogy jövendőbeli vagy jelenlegi osztályfőnöki tevékenységüket hatékonyan tudják végezni és az osztályfőnöki feladatokat sikeresen meg tudják oldani.

A fenntarthatóság szempontjai:
A hallgatók osztályfőnöki feladatuk során törekednek arra, hogy egyenlő esélyeket biztosítsanak a tanulóknak a tudáshoz való hozzáférésben.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók ismerik az osztályfőnöki szerep kialakulását szükségessé tevő tényezőket, alakulásának történeti folyamatát, főbb állomásait.
A hallgatók fel tudják sorolni az osztályfőnöki tevékenység főbb területeit, sajátosságait.
A hallgatók ismerik az osztályfőnök szerepét a tanulók személyiségfejlődésének támogatásában.
A hallgatók ismernek olyan eszközöket és módszereket, amelyek hozzájárulnak a tanulók és közösségük megismeréséhez.
A hallgatók fel tudják sorolni a közösségfejlesztés során alkalmazható módszereket, elveket.
A hallgatók birtokában vannak a tanulmányi és személyes tanácsadás elveinek és módszereinek.
A hallgatók ismerik az ifjúságvédelemben, a pályaválasztásban részt vevő iskolai és iskolán kívüli szakmai háló elemeit, elérhetőségét.
A hallgatók tudatában vannak az osztályfőnök kiemelt pedagógiai modell szerepének.
A hallgatók ismerik a tanórán- és iskolán kívüli pedagógiai, közösségfejlesztő programok formáit, céljait, a szervezés főbb szabályait.


Képesség:
A hallgatók el tudják készíteni az osztályfőnöki foglalkozások terveit és képesek azok eredményes megvalósítására.
A hallgatók egyszerűbb oszálytermi kutatásokat végeznek a tanulók és közösségük jobb megismerése érdekében.
A hallgatók képesek a közösségfejlesztés módszereit és elveit hatékonyan alkalmazni.
A hallgatók felismerik az egyéni és/vagy kiscsoportos tanácsadás szükségességét és megfelelő támogatást tudnak adni tanulók tanulmányi és személyes problémáinak megoldásához.
A hallgatók képesek együttműködni a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival tanulói támogatása érdekében.
A hallgatók viselkedésükkel pozitív mintát nyújtanak tanulóik személyiségének fejlődésében.
A hallgatók olyan tanórán- és iskolán kívüli programokat tudnak szervezni és megvalósítani, amelyek hozzájárulnak az osztályközösség fejlődéséhez.


Attitűd:
A hallgatók pozitívan viszonyulnak és nyitottak a tanulók közösségé formálásához. A tanulók közötti különbségek elfogadása alapján differenciált támogatást nyújtanak személyiségük fejlődéséhez, támogatják a valamilyen tanulási és viselkedési zavarral rendelkező diákok beilleszkedését, integrálását, fejlesztését.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: