December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LAKH1S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szervezet és vezetés projekt
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodnár Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók a szervezetek világáról képet kapjanak, el tudjanak igazodni a szervezetekről szóló szervezetelméleti és pszichológiai megközelítések alapján a szervezeti jelenségek lehetséges magyarázatai között.
Megértsék a szervezeti működés és a vezetői stílus alapelemeit és azt hogy a magatartás-tudományi eszközök hogyan használhatók fel a szervezet tagjainak fejlesztésében, kezelésében; hogyan hat a munkahelyi környezet a szervezet tagjaira és hogyan lehet támogató munkahelyi környezetet létrehozni.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a szervezetek és vezetésük fenntarthatóságban játszott szerepének megvilágításán, valamint az értékekkel kapcsolatos kritikus gondolkodás erősítésén keresztül jeleníti meg.
A fenntarthatóságot támogató tantárgyi elemek:
- rendszergondolkodás (társadalmi, kulturális, szociális, gazdasági és technológiai rendszerek/ környezet kapcsolata a kapcsolatok kezelése)
- fenntarthatóság kulcstémák: forráshatékonyság, társas kohézió, partnerkapcsolatok, integrenerációs szervezeti kapcsolatok, vállalati társadalmi felelősségvállalás, LLL szerepe
- kurzus kapcsolódó módszertani elemei: értékek tisztázása, reflektív tanulás (problémamegoldó gondolkodás, közös döntéshozatal, feladatmegoldás, tolerancia, egyéni tapasztalatok és érzelmi reflexiók bevonása), holisztikus gondolkodás,döntések közvetlen és hosszú távú hatások elemzése, elméletek és döntések gyakorlati vonatkozásainak elemzése, érzelmi intelligencia.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- megérti a szervezetpszichológiai megközelítések eredetét, az egyes elméletek belső összefüggéseit és kapcsolatukat
- ismeri a szervezetpszichológus munkáját
- ismeri a szervezet, szervezeti struktúra és szervezeti kultúra, szervezeti klíma fogalmát
- ismeri a vezetői szerep alapvető elemeit, a vezetői feladatokat, kompetenciákat.Tisztában van a különböző vezetési stílusok jellemzőivel, előnyeivel és hátrányaival.
- összefüggésében értelmezi a szervezeti korszakokban a szervezet társadalmi-gazdasági-technológiai kontextusa, valamint az emberkép, a vezetés és a dolgozói motiváció kapcsolatát
- felismeri az egyén és szervezeti (munkakör, vezető, csoport, kutúra) illeszkedés összefüggéseit, annak jelentőségét, valamint a szervezet/ vezetése és dolgozói jóllét kapcsolatát
- szervezet mint társas rendszert értelmezi
- felismeri saját szervezeti tapasztalata, reakciói és az elméleti háttér összefüggését
- rendelkezik eszközökkel a szervezetek és a szervezet tagjainak (vezető, tagok) reakcióinak vizsgálatához


Képesség:
- előre kijelölt feladatokat elvégez a szervezeti jelenségekkel kapcsolatban: szervezeti diagnózis, szervezeti kultúra vizsgálata, vezetői stílus, elégedettség és szervezeti kommunikációs zavarok témakörökben
- kölcsönös támogató együttműködésre képes a feladatok elvégése során
- az elvégzett feltáró kutatásokat írásban elemzi, képes elmagyarázni az összefüggéseket és az így nyert tudását használja az elméleti ismeretek értelmezéséhez, illusztrálásához
- képes kritikusan gondolkodni és írni a szervezetekkel, vezetéssel kapcsolatos ismeretek alkalmazásáról
- elkezdi használni az emberi viselkedéssel kapcsolatos tudását munkájában, önmaga és a dolgozók/ munkatársak fejlesztése, kezelése területén
- képes támogató munkakörnyezetet létrehozni a szervezeti és vezetői működésről megtanultak alapján


Attitűd:
- igényli saját és mások a szervezeti működésének megértését
- belátja a jóllét szempontok kölcsönös érvényesítésének jelentőségét
- belátja, elfogadja, hogy az egyes szervezeti szereplők érdekeltsége, preferenciái eltérnek a szervezeti működés során
- törekszik arra, hogy a szervezeti működés és vezetés vonatkozásában megértse, tudatosítsa a tapasztalt jelenségek okait, azok többszörös meghatározottságát
- kész közös (páros és csoportos) munkavégzésre az ismeretek megszerzéséhez, gyakorlati kipróbálásához és a készségek fejlesztéséhez
- igényli az elméleti alapismeretek bővítését, aktualizálását és átgondolt vizsgálatát és a kapott eredmények kritikus értékelését, hogy megértse a szervezeti jelenségeket
- belátja a kutatásetikai szempontok jelentőségét
ó


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: