December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LAKH2S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szervezetelmélet és vezetés alapjai
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
10+10+0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:ősz félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Sass Judit Gabriella

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy a köznevelési intézmény szervezeti, működési és vezetésii folyamatainak megértéséhez szükséges szervezet és vezetéspszichológiai ismereteket és eszközöket megismerjék a hallgatók. A kurzus résztvevői képesek lesznek a közoktatási intézmények vezetői munkájához kapcsolódóan a szervezet külső és belső hatásmechanizmusai felismerni, feltárni, megérteni és fejlesztési javaslatokat megfogalmazni. A vezetési ismeretek birtokában a szerep, a vezetési kompetenciák, a vezetési stílus és azok másokra gyakorolt hatásának ismerete mellett saját vezetői önismeretük fejlesztésének megalapozására is lehetőséget kapnak.
A képzés során a hallgató egy konkrét köznevelési intézmény vonatkozásában végighaladjon egy tényleges stratégiai tervezési/fejlesztési folyamaton. A Kurzus ezen folyamatot megalapozza a a szervezeti és vezetési ismeretek nyújtásával, egy intézmény szervezetét és vezetését feltáró, elemző és helyzetértékelő feladat elindításával a megismert magatartástudományi elvek és eszközök felhasználásával.
Az iskolai szervezet sajátságaihoz kapcsolódva elsősorban a szervezeti kultúra, klíma, változás elméletek és vizsgálati eredmények kerülnek áttekintésre. Az iskolai szervezeti kultúrával, légkörrel kapcsolatban tárgyaljuk a munkahelyi kapcsolatok, szerepek, elégedettség, bizalom és elköteleződés, érzelmi kultúra jelenségeket.
A kérdéskörök értelmezéséhez a felvetődő problémákhoz kapcsolódó önálló kérdőívfelvétel, -feldolgozás és elemzés, valamint csoportmunkában való feldolgozás társul. A megadott szempontok alapján írásbeli dolgozat, összefoglaló elemzés készítése egy választott szervezetről.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a szervezetek és vezetésük fenntarthatóságban játszott szerepének megvilágításán, valamint az értékekkel kapcsolatos kritikus gondolkodás erősítésén keresztül jeleníti meg.
A fenntarthatóságot támogató tantárgyi elemek:
- rendszergondolkodás (társadalmi, kulturális, szociális, gazdasági és technológiai rendszerek/ környezet kapcsolata a kapcsolatok kezelése)
- fenntarthatóság kulcstémák: forráshatékonyság, társas kohézió, partnerkapcsolatok, intergenerációs szervezeti kapcsolatok, vállalati társadalmi felelősségvállalás, LLL szerepe
- kurzus kapcsolódó módszertani elemei: értékek tisztázása, reflektív tanulás (problémamegoldó gondolkodás, közös döntéshozatal, feladatmegoldás, tolerancia, egyéni tapasztalatok és érzelmi reflexiók bevonása), holisztikus gondolkodás, döntések közvetlen és hosszú távú hatások elemzése, elméletek és döntések gyakorlati vonatkozásainak elemzése, érzelmi intelligencia.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a szervezet, szervezeti struktúra és szervezeti kultúra, szervezeti klíma fogalmát
Tisztában van a formális és informális szervezet fogalmával.
Tisztában van azzal, hogy egy szervezet szervezeti felépítésbeli különbségei hogyan hatnak a hatáskörök, a felelősség és a kommunikációs utak kialakítására.
Különbséget tud tenni a mechanikus és organikus szervezetek között.
Ismeri a szervezeti szabályozás alapvető kérdéseit.
Azonosítani tudja a szervezetfejlesztést kiváltó tényezőket, folyamatokat, lehetőségeket, akadályokat. Ismeri az ezek azonosításához használt eszközöket
Ismeri a vezetői szerep alapvető elemeit. Ismeri az alapvető vezetői feladatokat.
Azonosítja a vezetői kompetenciákat.
Tisztában van a különböző vezetési stílusok jellemzőivel, előnyeivel és hátrányaival.
Ismeri a szervezeti célok, küldetés megfogamzásának jelentőséget.


Képesség:
Azonosítja az oktatási intézmény szervezeti értékeit, hiányosságait.
Konkrét példákat elemezve felismeri a különböző vezetési stílusokat.
Összehasonlítja és elemzi, hogy melyik vezetési stílus, milyen helyzetben lehet hatékony.


Attitűd:
Igénye van a folyamatos fejlődésre.
Kezdeményező a szervezetfejlesztésben.
Természetesnek veszi, hogy a különböző szervezeti szereplők, adott szervezeti kertek között eltérő preferenciákat mutatnak.
Elkötelezett a tudatos vezetés és a szervezeti tanulás támogatása mellett.
Nyitott a vezetői kompetenciái fejlesztésére
Azonosulni tud a vezetői szerepkörrel, felelősséget vállal a szervezet céljaiért, és fejlesztéséért.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: