December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LPK82M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szakmai kommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Presentation skills and academic writing
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
5 szeminárium
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:mindkét félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Vissiné Dr. Pfister Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
a hallgatók saját élményű tapasztalatot szereznek az egyének együttműködő csoporttá, csapattá szervezésének folyamatáról; bevezetést kapnak a közvetlen,
személyes emberi kommunikáció elméleti és gyakorlati kérdéseibe. A program során megismerkednek a kommunikációs csatornák sajátosságaival, szerepükkel és alkalmazásukkal a pedagógiai munkában. A hallgatók strukturált gyakorlatok nyomán, saját élmények szerzésével növelik önismeretüket, amely alapul szolgálhat a
kommunikációs készségek fejlesztéséhez is. A fejlesztéshez hozzájárulhat - a hallgatók egyéni gyakorlata keretében - valós iskolai kommunikációs helyzetek megfigyelése és elemzése.

A fenntarthatóság szempontjai:
A hallgatók az iskolai kommunikáció sajátosságainak tudatosításával csökkenthetik a szervezet hierarchikus jellegéből adódó konfliktusokat, amellyel hozzájárulhatnak a tanulók tanuláshoz való pozitív viszonyának erősítéséhez, a élethosszig tartó tanulás iránti elköteleződéséhez.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók jól megalapozott is felidézhető ismeretekkel rendelkeznek a kommunikációt alapvetően meghatározó tényezőkről, a különböző kommunikációs modellekről, az iskolai kommunikáció sajátosságairól.
A hallgatók fel tudják sorolni és meg tudják határozni a kommunikációs gátakat.
A hallgatók alapvető ismeretekkel rendelkeznek az empátia és a kommunikáció összefüggéseiről.


Képesség:
A tanárjelöltek hatékony kommunikációs eszközök alkalmazásával képessé válnak a tanítási órákon és a tanórán- és iskolán kívüli pedagógiai munkájuk során bizalmi légkört kialakítani, a kölcsönös tisztelet és elfogadás alapján együttműködni mind a tanulókkal, mind a szülőkkel valamint kollégákkal és az iskola vezetőivel is.
A tanórákon kommunikációjukkal tudatosan támogatják a diákok szóbeli és írásbeli közléseinek fejlődését.
Nyílt, empatikus, asszertív és mindenki számára elérhető és érthető kommunikációjukkal hozzájárulnak a felmerülő konfliktusok hatékony megoldásához.


Attitűd:
A tanárjelöltek a pedagógiai helyzetek megoldása során elkötelezetté válnak a hatékony kommunikációs eszközök alkalmazása mellett (én-közlések, aktív hallgatás, együttműködés). A felmerülő problémákat az érintettek érdekeit és szükségleteit figyelembe véve, partneri viszony alapján oldja meg.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: